TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik:Ha­ryt­lar, iş­ler we hyz­mat­lar bi­len üp­jün edi­ji­le­ri saý­lap al­mak

1. LOT № 1.
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Balkan welaýat gümrükhanasynyň harby gullukçylaryna Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde 4 gatly, 32 öýli gulluk ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin harytlary
we enjamlary satyn almak.
Sa­tyn aly­jy: Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let güm­rük gul­lu­gy.

2. LOT № 2.
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda elektron sanly gol ulgamyny ornaşdyrmak üçin enjamlary we programma üpjünçiliklerini satyn almak.
Sa­tyn aly­jy: Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let güm­rük gul­lu­gy.

3. LOT № 7.
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Balkan welaýat gümrükhanasynyň harby gullukçylary üçin
Türkmenbaşy şäherinde 4 gatly, 32 öýli gulluk ýaşaýyş jaýynyň daşky inžener ulgamlaryny (elektrik, suw,
lagym, gaz, aragatnaşyk hem-de ýylylyk) gurmaga zerur bolan harytlary we enjamlary satyn almak.
Sa­tyn aly­jy: Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let güm­rük gul­lu­gy.

Bäsleşik 2023-nji ýylyň 1-nji fewralynda geçirilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky
maglumatlary şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda alyp bilersiňiz:

Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Ar­ça­bil şa­ýo­lu­nyň 156-njy ja­ýy. Türk­me­nis­ta­nyň Ma­li­ýe we yk­dy­sa­dy­ýet
mi­nistr­li­gi. Te­le­fon bel­gi­le­ri: 39-46-39, 39-46-38, 39-46-32.

Ýene-de okaň

«EKSPO — 2025» üçin bäsleşik

Le­bap we­la­ýa­ty­nyň döwrebap şäherçeleri üçin gurluşyk işleri

Ata Watan Eserleri

Jemgyýetçilik kabul edişligi

Teswirle