TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik yglan edilýär!

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň «Kiberhowpsuzlyk hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, ministrligiň elektron kommunikasiýa ulgamlaryny kibergorag bilen üpjün etmek maksady bilen, gerekli enjamlary satyn almak boýunça LOT № 420 belgi bilen bäsleşik yglan edilýär. (“Türkmenistan” gazeti. 16.08.2021ý.)

Bäsleşik 2021-nji ýylyň 6-nji sentýabrynda geçirilýär. Oňa gatnaşmak üçin gerekli resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary aşakda görkezilen salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda alyp bilersiňiz:

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy — Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.

Telefon belgileri: 39-46-39; 39-46-38; 39-46-32.

 

“Opel”: täze elektrikli şäher ulagyny öndürdi

Ýene-de okaň

«EKSPO-2025»:Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek

Halkara bäsleşik: tor ulgamyny gurnamak

Petronas kompaniýasy işe çagyrýar

Teswirle