TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik: «Tiz kömek» awtoulagyny satyn almak

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10102416 — Meýdan gulluklary üçin saglygy goraýyş enjamlary bilen doly üpjün edilen «Tiz kömek» awtoulagyny satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 20-nji maýy, sagat 24:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: natalya.gurdova@eni.com we karamat.reimbayeva@eni.com) ibermelidir.

 

 

29-njy aprel ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

«EKSPO-2025»:Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek

Halkara bäsleşik: tor ulgamyny gurnamak

Petronas kompaniýasy işe çagyrýar

Teswirle