IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik: tä­ze des­ga­lar top­lu­my­ny gurmak

Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi Türk­me­nis­ta­nyň Go­ran­mak mi­nistr­li­gi­niň bu­ýur­ma­gyn­da Ma­ry we­la­ýa­ty­nyň Baý­ra­ma­ly et­ra­by­nyň çä­gin­de tä­ze des­ga­lar top­lu­my­nyň tas­la­ma­syny düz­mek we gur­mak bo­ýun­ça yg­lan edi­len BÄS­LE­ŞI­GIŇ möh­le­ti­ni 2021-nji ýy­lyň 12-nji ma­ýy­na çen­li uzald­ýar. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap edildi.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar şu bildirişiň gazetde çap edilen gününden başlap, 2021-nji ýylyň 12-nji maýyna çenli kabul edilýär.

Salgysy: Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Ar­ça­bil şa­ýo­lu­nyň 84-nji ja­ýy.

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri: 44-46-36, 44-46-64, 44-46-77.

 

Dünýäniň iň gowy sanjymy saýlandy

 

 

Ýene-de okaň

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Daşoguz Halkara howa menzili açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri

Daşoguz welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Azerbaýjandaky ilçihanasynyň täze binasy gurlar

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumy: 20 sany ýaşaýyş jaýy gurlar

Ata Watan Eserleri

“Petronas”: täze iş ornuny hödürleýär

“Petronas” Gyýanly obasynda işlemek üçin işe çagyrýar