TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik: lukmançylyk serişdeleri satyn almak boýunça

Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi
aşak­da­ky lotlar­da gör­ke­zi­len ha­ryt­la­ry sa­tyn al­mak bo­ýun­ça BÄS­LE­ŞIK yg­lan ed­ýär.
Lot № 35 — Türk­me­nis­ta­nyň Içe­ri iş­ler mi­nistr­li­gi­niň sag­ly­gy go­ra­ýyş eda­ra­la­ry üçin
luk­man­çy­lyk sarp ediş se­riş­de­le­ri­ni hem-de luk­man­çy­lyk en­jam­la­ry üçin äti­ýaç­lyk şaý­lary­ny sa­tyn al­mak.
Lot № 36 — Da­şo­guz we­la­ýa­ty­nyň Sapar­my­rat Türk­men­ba­şy adyn­da­ky et­ra­by­nyň
Pa­ra­hat ge­ňeş­li­gi­niň çä­gin­de gu­rul­ýan oba sag­lyk öýi üçin luk­man­çy­lyk en­jam­la­ry­ny
hem-de sag­ly­gy go­ra­ýyş mak­sat­ly se­riş­de­le­ri sa­tyn al­mak.

Bäs­le­şi­ge gat­naş­mak üçin ýa­zuw gör­nüşin­dä­ki ar­za­ny tab­şy­ryp, res­mi­na­ma­lar top­lumy­ny al­ma­ly. Pul se­riş­de­le­ri­ni ge­çir­mek üçin ha­sap ar­za tab­şy­ry­lan­da be­ril­ýär.
Bäs­le­şik bo­ýun­ça tek­lip­ler şu ha­ba­ryň çap edi­len gü­nün­den baş­lap, 30 (otuz) gü­nüň dowa­myn­da Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­naga­ty mi­nistr­li­gi­niň bi­na­syn­da ka­bul edil­ýär.

Sal­gy­sy: Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Ar­ça­bil şa­ýo­lu­nyň 20-nji ja­ýy.
Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­si: 40-04-79

Aşgabatda täze binalar gurlar

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Içeri işler Ministrliginiň Instituty:Okuwa girmäge isleg bildirýän dalaşgärleriň resminamalarynyň kabul edilip başlanandy

Bäsleşik:Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi lot­da gör­ke­zi­len ha­ryt­la­ry sa­tyn al­mak bo­ýun­ça

«EKSPO — 2025» üçin bäsleşik

Teswirle