TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik: lukmançylyk enjamlaryny satyn almak

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär.

Lot № 37 — S.A.Nyýazow adyndaky Bejeriş-maslahat beriş merkezi üçin lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot № 38 — Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Daşoguz saglygy goraýyş anyklaýyş merkezi üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, resminamalar toplumyny almaly. Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap arza tabşyrylanda berilýär.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryňçap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüňdowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiňbinasynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 40-04-79.

Kapasadaky iň garry gaplaň

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan Täjigistanda mekdep gurar

Türkmenistanyň Özbegistandaky ilçihanasynyň işgärleri üçin ýaşaýyş jaýyny gurmak boýunça bäsleşik

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi bäsleşigiň möhletini uzaldýar

Teswirle