TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ATAWATAN ESERLERİ

Bäsleşik : 25 baýrak we jemi 25.000,00 manat möçberinde pul baýraklary

Mälim bolşy ýaly, ýaňy-ýakynda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com   saýty tarapyndan  geçirilýän  “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň täze tapgyrynyň  yglan ediljekdigi habar berilipdi. Häzire çenli jemi 3 sany bäsleşigi üstünlikli geçiren “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň döredijilik topary bäsleşigiň täze tapgyryny geçirmek üçin taýýarlyk işlerini alyp barýar.

Indi däbe öwrülen bäsleşigiň täze tapgyrynyň  baýraklary belli boldy. Aşgabat şäherinde terjime hyzmatlaryny hödürleýän “Makul Hyzmat”  terjime merkeziniň we Stambul şäherinde ýerleşýän we Türkiýede  bilim almak isleýän talyplara okuw maslahatlaryny we terjime hyzmatlaryny berýän  “Atavatan Danışmanlık Yayıncılık, Tercüme, Turizm ve Bilişim Ltd Şti” türk kompaniýasynyň hemaýatkärliginde geçirilýän bäsleşigiň täze tapgyry Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli gurnalýandygy sebäpli bäsleşigiň bu tapgyrynda jemi 25 baýrak sowgat berilýär.  Bäsleşigiň  bu tapgyrynda 6 sany gymmat bahaly sowgat bilen bir hatarda 19 sany dürli möçberlerdäki  pul baýraklary ýeňijilere garaşýar. Pul baýraklarynyň  jemi möçberi 25.000,00 manada barabardyr .

Ýörite haýyş

Bäsleşik bilen baglanşykly habarlarymyzdan ýakynlaryňyz habardar bolmagyny we olaryň bäsleşige gatnaşyp ýeňiji bolmagyna goşant goşmak we döredijilik toparymyzyň kiçijek zähmetine Sizem öz goşandyňyzy goşmak isleseňiz bu habary öz IMO, Instagram, Linkedin, Facebook we Twitter hasabyňyzdan paýlaşyň we biziň aşakda berilen şeýle hasaplarymyza goşulyp “Like” (halamak)  we Teswirleriňizi goýuň!

 

Baş baýrak:  Samsung Galaxy Watch 46 mm akylly sagat

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty tarapyndan geçirilýän “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň ýeňijisine-Baş baýrak  Samsung Galaxy Watch 46 mm akylly sagat berilýär.

Ikinji orun : Red Me Note 8 telefon

Mowzugy, ýeňiji kesgitlemegiň şertleri we beýleki jikme-jikleri ýakynda yglan ediljek bäsleşikde ikinji orny eýelän eseriň awtoryna  Red Me Note 8 telefon sowgat beriler.

Üçünji orun : 2.500,00 Manat

Häzire çenli 3 sany bäsleşigi üstünlikli geçiren “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnaly bu gezekki bäsleşikde 3-nji orny eýelän eseriň awtoryna 2500,00 manat möçberinde pul baýragyny hödürleýär.

Bäsleşigiň beýleki baýraklary

“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň bu tapgyrynda  bu bäsleşik Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilýändigi sebäpli jemi 25 baýrak ýeňijilerine garaşýar.

4-nji orun: 2250,00 manat

5-nji orun : 2000,00 manat

6-nji orun : RedMe 7 A

7-nji orun : 1900,00 manat

8-nji orun : 1800,00 manat

9-nji orun : 1700,00 manat

10-njy orun : 1600,00 manat

11-nji orun :1500,00 manat

12-nji orun :1400,00 manat

13-nji orun Mikrotolkunly peç

14-nji orun : 1300,00 manat

15-nji orun:1200,00 manat

16-nji orun :1100,00 manat

17-nji orun :1000,00 manat

18-nji orun : 900,00 manat

19-nji orun :800,00 manat

20-nji orun : 700,00 manat

21-nji orun: Kabelsiz gulaklyk (nauşnik)

22-nji orun: 600,00 manat

23-nji orun: 500,00 manat

24-nji orun  :Charger Powerbank (ýan güýç beriji)

25-nji orun: 250,00 manat

Bäsleşigiň mowzugy we şertleri

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com   saýty tarapyndan geçirilýän “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň mowzugy, eserleriň haçan kabul edilip başlanjakdygy we bäsleşigiň möhleti, ýeňijini kesgitlemegiň şertleri we bäsleşik barada beýleki maglumatlar iň ýakyn wagtda saýtymyzda ýerleşdiriler.

Bäsleşigiň şertleri we mowzugy baradaky maglumatlary özünde jemleýän bäsleşigi resmi taýdan yglan Habarymyzy we beýleki saýtymyza ýerleşdirilýän habarlarymyzdan gyzgyny bilen habardar bolmak üçin biziň jemgyýetçilik torlarymyza agza boluň!

Resmi  hasaplarymyz:

Bu hasaplarymyza girmek üçin hasaplaryň ady ýazylan gök ýere basyň ýa-da hasaplara degişli suratlara basyň!

Linkedin hasabymyz

Facebook Hasabymyz

 

Instagram hasabymyz

Twitter hasabymyz

Habarlarymyzy IMO hasabyndan okamak üçin +993 65 80 24 70 belgili telefondan goşulyň

Ilkinji 50 eseriň awtoryna  sowgat

Şeýle hem bäsleşige gatnaşyp, ilkinji 50 orny eýelän eserleriň awtoryna “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň we “Atavatan Danışmanlık Yayıncılık, Tercüme, Turizm ve Bilişim Ltd Şti” türk kompaniýasynyň içinde kalendar, bellik kagyzy ýaly sowgatlar jemlenen ýan  torbasy sowgat berler.

Hormatly okyjylarymyz!

Saýtymyzda biri-birinden gyzykly we peýdaly habarlary özünde jemlenen ýörite sahypalar açyldy we ol sahypalardaky habarlardan habardar bolmak üçin degişli bölümiň ady gök bilen ýazylan ýere giriň!

Saýtymyzdaky ähli habarlary okamak üçin Habarlar sahypasy  Siziň hyzmatyňyzda.

Siz  öz gyzyklanýan ugruňyza görä degişli sahypanyň ady ýazylan gök ýere basmak bilen ýa-da degişli surata basmak bilen ol habarlary aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz!

umumy we syýasy habarlar,

ykdysadyýet ulgamyna degişli habarlar,

dünýäde bolup geçýän wakalar bilen baglanşykly habarlary,

täze açyşlar we tehnologiýa  degişli habarlary,

dünýäniň dürli künjegine syýahat bilen baglanşykly habarlary, 

populýar we gündelik durmuşa degişli habarlary, 

medeniýet ulgamyna degişli habarlary, 

sport baradaky täzelikleri we seljermeleri,

telekeçilik bilen meşgullanmak isleýänler üçin gyzykly täzelikleri we maglumatlary,

bilim ulgamyna degişli habarlary 

Hormatly okyjylarymyz “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýtynda şeýle hem başgaça birnäçe sahypa hereket edýär. Siz bu sahypalaryňyz üsti bilen Türkmenistan we dünýäde bolup geçýän wakalar baradaky gyzykly we peýdaly habarlary we maglumatlary okap bilersiňiz!

Saglyk we COVID19 baradaky habarlar

Ýyldyzlar näme diýýän okyjylarymyz üçin Täleýnama sahypasy

Durmuşda peýda berjek Peýdaly maslahatlary özünde jemleýän ýörite sahypamyz

Hünärmenleriň degişli ulgamlara degişli teswirleri özünde jemleýän Teswirler sahypasy

Sungat ussatlary bilen geçirilen Söhbetdeşlikleri okap boljak ýörite sahypamyz

Okyjylarymyz tarapyndan iberilen habar we makalalaryň neşir edilýän sahypasy-Interaktiw sahypa -Sizden Gelenler sahypasy

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigine hödürlenen ähli eserleri okamak üçin şu ýere basyň!

Hemaýatkärler

Ýene-de okaň

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi üçin minnetdarlyk

Ata Watan Eserleri

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalyna minnetdarlygymyzy bildirýäris

Ýeňijilere baýraklary gowşurylýar

Ata Watan Eserleri

Teswirle