TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşigiň möhleti uzladylýar

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça öň yglan edilen BÄSLEŞIGIŇ möhletini uzaldýar.

Lot № 29 — Aşgabat şäher häkimliginiň  Olimpiýa şäherçesiniň dolandyryş müdirliginiň saglygy dikeldiş merkezi hem-de anyklaýyş barlaghanasy üçin saglygy goraýyş maksatly we lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, resminamalar toplumyny almaly. Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap arza tabşyrylanda berilýär.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryňçap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň  Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 40-04-79.

Tokio-2020: ähli medallary zenan türgenler gazandy

 

 

 

Ýene-de okaň

«EKSPO-2025»:Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek

Halkara bäsleşik: tor ulgamyny gurnamak

Petronas kompaniýasy işe çagyrýar

Teswirle