TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Başlangyç hünär okuw mekdebi okuwa çagyrýar

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň infokommunikasiýa başlangyç hünär okuw mekdebi 2021-2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi.

  1. Buhgalterçilik işi — 1,5 ýyl
  2. Awtomatlaşdyrylan elektrik aragatnaşygynyň elektromehanigi — 1,5 ýyl
  3. Kompýuter torlaryny sazlaýjy — 1,5 ýyl
  4. Kompýuter tehnikalaryny bejeriji we hyzmat ediji ussa — 1,5 ýyl
  5. Demir ýolda aragatnaşyk tok enjamlaryny gurnamak boýunça montažçy — elektromehanik — 1,5 ýyl
  6. Elektrik üpjünçiligi (pudaklar boýunça) — 1,5 ýyl
  7. Signalizasiýa, merkezleşdirme we blokirleme enjamlarynyňelektromontýory — 10 aý
  8. Radio we telefon aragatnaşyk enjamlarynyň montažçysy — 10 aý
  9. Sanly maglumaty işläp taýýarlamak boýunça ussa — 10 aý
  10. Tehnologiýa enjamlaryny sazlaýjy (elektron tehnikasy) — 10 aý

Başlangyç hünär okuw mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri  boýunça kabul edilýär.

Okuwlar tölegli.

Resmi iş kagyzlary okuw mekdebinde 2021-nji ýylyň25-nji awgustyna çenli kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bellenen nusgada direktoryňadyna ýazylan arza;

— bellenen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta bilim baradaky resminamanyňasyl nusgasy;

— bellenen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3×4 ölçegdäki alty sany fotosurat.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen bilelikde, kabul ediş iş toparyna aşakdaky şahsy resminamalaryny görkezip, bellik etdirýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— pasportyny (eger pasport almadyk bolsa, dogluş hakyndaky şahadatnamasyny);

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul etmek şu ýylyň 29-30-njy awgustynda başlangyç hünär okuw mekdebinde geçirilýär.

Giriş synaglary ähli hünärler boýunça fizika we matematika derslerinden geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda, döwlet dilinde, dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä  gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Bellik: okuwy doly tamamlan uçurymlara döwlet nusgasyndaky başlangyç hünär bilimi hakynda diplom berilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Oguz han köçesiniň 13-nji jaýy.

Telefon belgileri: +993 (12) 49-95-92; 49-95-91; faks belgisi: +993 (12) 49-95-96.

 

Ýurdumyz boýunça 591 müň 242 tonna bugdaý hasyly ýygnaldy

 

 

 

Ýene-de okaň

Rusýa : Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri

Baş Redaktor

Täze sanaw : Türkiýeden 28 uniwersitet halkara sanawa girdi

Baş Redaktor

Diplom ykrar üçin täze sanaw: Moskwanyň “Üç uniwersitetiň missiýasy” – 2022 :neşir edildi

Baş Redaktor

Teswirle