JEMGYÝET

Basketbolçynyň suratyny otluk meýdana çekdiler

Ýakynda dikuçar heläkçiliginde aradan çykan dünýä belli amerikaly basketbolçy Kobi Brýantyň watandaşlary we muşdaklary bolan Kelli Pirson we Pit Dewis jübütleri otluk meýdanda onuň portretini emele getirdiler.

Bu çeperçilik eseri ABŞ-nyň Kaliforniýa Ştatynda döredildi. Ilki başda basketbolçynyň suratyny kagyza çeken jübütler «ýedi ölçäp, bir kesip», bu işe girişýärler. Bu işde olar «TurfPrinterden», ýagny otluk meýdan üçin niýetlenen çap edijiden peýdalandylar.

Elbetde, ägirt portreti meýdanda şekillendiräýmek ýeňil iş däl. Jübütlere GPS we beýleki tehnologik enjamlar hem kömege geldi. Hatda ot orýan ýörite tehnika hem «surat çekmek» üçin ýöriteleşdirildi. Şeýelikde, uzynlygy 35, ini bolsa 28 metre barabar ajaýyp çeperçilik eseri emele geldi.

Ýene-de okaň

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady

Türkiýäniň Prezidentine Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” ady berildi