JEMGYÝET

Başga saýýaralylar barmy?

Ýakynda Tehas şäherinde (ABŞ) «SpasceX» kompaniýasynyň Marsa uçurmaga niýetlenilýän täze älem gämisiniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Onda kompaniýanyň ýolbaşçysy, amerikaly milliarder Ilon Maskyň gaýry saýýaraly gelmişekler barada aýdanlary dünýä metbugatynda uly seslenme döretdi.

«Meniň pikirimçe biz ― adamlar älem giňişligindäki ýeke-täk akylly jandarlar. Eger gaýsy saýýaralarda ýaşaýan akylly jandarlar bar hem bolsa, biz heniz olaryň yzyna gabat gelmedik. Men nähilidir bir alamat görýänçäm, bu gürrüňleriň myş-myşdan başga zat däldigine bolan ynanjymda galaryn».

Onuň aýtmagyna görä, Internet äleminde ýaýran «51-nji zolak» baradaky gürrüňler hem myş-myş. Dünýäniň hiç bir ýerinde harbylar tarapyndan goragda saklanylýan gelmişekler ýok.

Ilon Maskyň bu dabarada aýdan ýene bir maglumatyna ünsi çekmek gerek. Onuň we kärdeşleriniň hasaplamalaryna görä, Gün şöhleleriniň Ýeri ýok etmegi üçin ýene 100 million ýyl gerek. Şonuň üçin hem adamzat Mars we şuňa meňzeş saýýaralary öwrenmegi dowam etmeli.

Ýene-de okaň

Türkiýäniň wise-prezidenti Arkadag şäherine baryp gördi

Ata Watan Eserleri

Jewdet Ýylmaz: türkmen tebigy gazyny dünýä bazaryna çykarmakda hyzmatdaşlyga taýýardyrys

Ahalteke atçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Hökümetara türkmen-türk toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

Jewdet Ýylmaz: Türkmenistan esasy söwda hyzmatdaşymyz

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi badalga aldy

Ata Watan Eserleri