TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ATAWATAN ESERLERİ

“Başa barmadyk söýgi”

Her kim bu durmuşda, bir zatlar üçin ylgaýar. Biri okap gowy işiň eýesi bolmak üçin kä birleri pully adam, ýene birileri bolsa bagty bolmak  isleýärler ..

Her bir orta mekdep okuwçysynyň arzuwy uly okuw jaýynda  okuwyny dowam etdirmek, şol  Jereniň hem arzuwymda bardy. Orta mekdebi tamamlap ýöriteleşdirilen mekdepde okuw synaglaryna taýýarlyga başlady. Şol ýyl ýokary okuw jaýyna girip bilmedi ýöne, hünärment mekdebiniň talyby boldy. Bu ýerde täze tanyşlar, talyp deň-duşar bilen tanyşdy.Birnäçe joralary boldy. Okuw örän gyzykly geçýärdi  Jeren okuwdan boş wagtlary sport bilen gyzyklanýardy. Birnäçe ýaryşlarda baýrakly orunlara mynasyp boldy. Jereniň gatnaýan sporty teakwando bolany üçin talyp deхduşlary we mugallymlary mydama, sportçy gyzymyz deňduşlarнňy uraýmagyn diýip degişerdiler. Şol ýyl Jeren Türkmenistanyň çempiony  bolup medal bilen okuw jaýyny begendiripdi. Kursdaşy hem-de partadaşy Yhlas şondan soň çempionymyz diýip degişip gezerdi. Şeýdip degişgen günleri Jeren bilen Yhlasy söýgi ýoluna getirdi. Her gün irden okuwa gitmek üçin umumy ýaşaýyş jaýynyň gapysynda Jerene garaşyp durardy, sapakdan soňam bile gaýdardylar. Hatda hepdäniň ahyrynda öýlerine hem bile gaýdardylar. Yhlas Jereni obasyna gidýän maşyna mündirip soň giderdi. Okuwdan boş wagtlar aşyklar goşa gumry ýaly mydama bile gezerdiler. Aşyklary ýene baglaýan zatlaryň biri hem bularyň doglan günleri hem yzly-yzyna günler bolmagydyr ýagny, Yhlasyň doglan güni aprel aýynyň dokuzy Jereniň doglan güni bolsa onunjy aprelde. Bular biri-biriniň doglan günlerini hemmelerden öň gutlamak üçin bir gün öňünden gije sagat 12-00 garaşardylar , soňra biri-birine süýji sözler bilen gutlap arzuwlar ederdiler.Gyzykly günleri yza galdyryp 2 ýyl okuwy hem tamamladylar. Jereniň ýokary okuwa girmek arzuwyna ýetmek üçin şähere sport mekdebine gatnaýar, Yhlas bolsa Watan öňündäki gulluk borjuny ýerine ýetirmäge gitdi. Şeýlelik bilen aşyklara wagtlaýyn aýralyk geldi.  Jeren bolsa paýtagtymyzdaky Harby institutyň talyby bolup, ýokary bilim almak arzuwyna ýetdi. 2 nji kursda okuw tejribesi üçin esgerleriň öýlerine goýberlişik we täze esgerleriň alnyşyk işlerini öwrenmek bilen okuw tejribesine gitmelidigini aýtdylar. Paýtagtymyzyň demir ýol menzilinde Watan öňündäki gulluk borjuny dynyp mähriban ojaklaryna barýan esgerler we täze esgerlerden we ýolagçylardan dolydy. Şol köpçilik içinde ilkinji söýen ýigidi Yhlas hem Watan öňündäki gulluk borjuny dynyp mähriban ojagyna barýan esgerleriň arasyndady. Yhlas Jereniň harby talyp lybasynda görenine ynanyp bilmän doňup galdy. Jeren diýip sesleneni bilmän galdy. Aşyklar biri birine gowşanlaryna örän begendiler, bular bir otlyda uzyn ýoluň dowamynda geçen süýji günlerini Jeren talyp ýyllaryny Yhlas bolsa esger günlerinden gürrüňler etdiler.Geçen  günlerini  ýatlap geljek hakda arzuwlar etdiler.Yhlas mähriban ojagyna bardy, Jeren bolsa okuw tejribesini bitirip , okuw jaýyna okuwyny dowam etmek üçin paýtagtymyza geldiler. Aşyklar aýra bolsalaram her gün telefonda gürleşýärdiler, bir günem Yhlas meni öýlendirjek bolýalar diýip Jerene aýdýar. Ene -atasyna Jeren barada aýdanda olar harby gyzy ýekeje ogullaryna alyp işlemäge ugradyp bilmejegini, nägilelik bildirýändiklerini aýtdylar. Jeren ene-atalar göwnemedik ýerinde biziň söýgimiziň haýry ýok, nägilelik bilen bagt gurup bilmeris diýip söýgide ejizläp  Yhlasdan daşlaşmak bilen boldy , ol telefon belgisini täzeledi we öz okuwy bilen gümra boldy. Şeýdip 4 ýyllyk söýgüni unutmak isledi.

Indi seniň baryň ýoguň deň maňa

Söýgümiň boş sallançagy yranýar

Bagtym bolup görünipdiň öň maňa

Indi bagtym alyslarda görünýär.

Soň talyp deňduşlaryndan eşitdi. Yhlasa kakasynyň dostynyň gyzyny alyp beripdirler. Jeren hem oňa diňe öz içini gürledip bagtyň bolsun diýdi, soň ol hakda hiç kimden zat soramady kursdaşlaram Yhlas barada Jereniň ýanynda hiç zat geplemeýärdiler.

Indi sen hakynda edemok pikir

Başarsam gezýärin asla ýatlaman

Bagtym saňa bagly däl eken,

Galdy senden diňe maňa ýatlama.

Jeren okuwyny tamamlap, paýtagtymyzda işe galdy we işine uly höwes bilen gatnaýardy. Ene-atasy Jereniň bagtly bolmagy isleýändiklerini aýtdylar. Jeren hem olara razylyk berdi we kakasynyň işdeşiniň daşary ýurdy okap gelen ogluna guda boldy. Ol işden ýyllyk dynç alyş wagtynda toý sähedini bellemekçi, bizem nesip bolsa kursdaşymyz Jereniň toýuna garaşýarys. Men size bu wakany gürrüň bermegimiň sebäbi hiç kim birini käri ýa puly üçin dälde bagty, söýgüsi üçin ene-atalar goldap çagalarynyň bagtyna guwanmak nesip etsin . Söýülip hem söýüp ýaşaň!

Zeýnep Geldimyradowa,

     Türkiýe Respublikasynyň Seljuk uniwersitetiniň talyby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormatly okyjylarymyz!

Ýeňijini saýlamaga goşant goş!

Bu eser şeýle hem biziň resmi Instagram hasabymyza ýerleşdirildi. Gök ýazylan ýerden  bäsleşige hödürlenen we saýtymyza ýerleşdirilen ähli eserleri okap bilersiňiz. Şol ýerden bu we beýleki eserleriň biziň Instagram hasabymyzdaky linkine  girip,  şol ýerden  halan eseriňize “like(halanan)” goýup we “teswir” ýazyp, şol  eseriň has köp okalmagyna goşant goşup bilersiňiz!

Siz eger bu eseri halan bolsaňyz, onda, bu eseri (we linkini) özüňiziň IMO, Facebook, Twitter we beýleki hasaplaryňyzdan halk köpçüligine ýetirip bilersiňiz!

Okap bilersiňiz  “Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşigi :RedMi 7A Size garaşýar!

Bu tagallaňyz Siziň halan eseriňiziň ýeňiji bolmagyna öz täsirini ýetirer.

Okap bilersiňiz  Üns Beriň ! Baýrakly Teswirler : Saýlanan Teswirler

                   

 

 

 

 

 

 

 

Bäsleşige hödürlenen ähli eserleri okamak üçin gök ýazylan ýere ýa-da aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Siziň Söýgüli Setirleriňiz: Ähli Söýgi Eserleri

 

Ähli eserleri aňsat okamak üçin Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan applikasiýany özüňiziň Android ulgamly mobil telefonyňyza ýükläň! Ýakyn wagtda IOS ulgamynda hem applikasyýamyz hereket edip başlar. Applikasiýany ýüklemek üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň!

Okap bilersiňiz  Söýgiden dörän eserler

 

Medeniýet Sahypamyz

Sungat we medeniýet ulgamyna degişli täzelikler medeniýet sahypamyza ýerleşdirilendir!

 

 

Ýene-de okaň

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi üçin minnetdarlyk

Ata Watan Eserleri

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalyna minnetdarlygymyzy bildirýäris

Ýeňijilere baýraklary gowşurylýar

Ata Watan Eserleri

Teswirle