JEMGYÝET

Baş prokurora ýustisiýanyň geňeşçisi hünär derejesi berildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permanyna laýyklykda, Türkmenistanyň Baş prokurory, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Serdar Gurbangulyýewiç Mälikgulyýewe ýustisiýanyň geňeşçisi hünär derejesi berildi. 

Bu barada Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permanynda şeýle diýilýär:

Ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi S.G.MÄLIKGULYÝEWE ýustisiýanyň geňeşçisi hünär derejesini bermek hakynda

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 15-nji bendine laýyklykda, karar edýärin:

Türkmenistanyň Baş prokurory, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Serdar Gurbangulyýewiç Mälikgulyýewe ýustisiýanyň geňeşçisi hünär derejesini bermeli.

Ýene-de okaň

Beýik Britaniýanyň daşary işler ministri Aşgabada geldi

Türkmenistan bilen Beýik Britaniýa täze ylalaşyklara gol çekdiler

Beýik Britaniýanyň daşary işler ministri Merkezi Aziýa saparyna başlady

“Galkanyň” hokkeýçileri «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady» diýen hormatly ada eýe boldular

“Galkan” – çempion

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby Ankarada tanyşdyryldy