BIZNES

Balyk hojalygy ulgamynda bilelikdäki kärhana gurmak isleýänlere

Türkmenistanyň Döwlet balyk hojalygy komiteti hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryndan ugur alyp, yurdumyzyň telekeçilerini hem-de kärhanalaryny şu ugurlar boýunça bilelikde iş alyp barmaga çagyrýar:

  • ýurdumyzyň çäginde howdan hojalyklaryny hem-de ýapyk görnüşli suw üpjünçilik ulgamynda emeli usulda balyk ösdürip ýetişdirmek boýunça bilelikdäki kärhanalary döretmek;
  • “Balkanbalyk” Döwlet kärhanasynyň çäginde balygy gaýtadan işlemek boýunça önümçilik sehlerini gurnamak;
  • ygtyýarnama esasynda balyk ösdürip ýetişdirýän telekeçi we hususy kärhanalara ýaş balyklar we balygy ösdürip ýetişdirmek boýunça maslahatlary bermek;
  • balyklaryň täze görnüşlerini Türkmenistana getirmek we uýgunlaşdyrmak;
  • maýa goýum taslamalaryny amala aşyrmak.

Isleg bildiren taraplar Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 132-nji jaýy (Türkmenistanyň Senagat toplumy) salgysynda ýerleşýän Türkmenistanyň Döwlet balyk hojalygy komitetine ýüz tutup bilerler.

Habarlaşmak üçin tel.: (+99312) 39-02-04, 39-02-05, 39-02-06.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin!

 Resmi  Facebook Hesabımız için  : 

 https://www.facebook.com/AtavatanTurkmenistanJournal/    

Resmi Line Hesabımız

https://line.me/R/ti/p/%40atavatanjournal

Line İD : @atavatanjournal       

 Resmi Twitter Hesabımız için

https://twitter.com/AtavatanJournal

Resmi Linkedin Hesabımız için :       

 https://www.linkedin.com/in/atavatan-turkmenistan-journal-91a056134/

                                                             

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň ministri: türkmen-azerbaýjan söwda möçberi 10 esse artdy

Türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

«Agro-Pak Türkmenistan – 2023» sergisi başlady

Ata Watan Eserleri

Türkmen wekiliýeti «Halal EKSPO ─ 2023» sergisine gatnaşdy

Aşgabatda halkara forum geçirildi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan dünýäniň işewürleriniň üns merkezinde