TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Baltika we Balkan ýurtlarynyň aratapawudy

Geografiki ýerleşişi boýunça Ýewropa degişli bolan Baltika ýurtlary bilen Balkan ýurtlary, göräýmäge meňzeş ýaly hem bolsa-da, özüniň ýerleşişi, klimaty, adamlary, medeniýeti we tebigaty bilen düýpgöter tapawutlanýar. Geliň, maglumatlary özüne degişli tekjede goýmak üçin hemmesini aýratynlykda deňeşdireliň!

Geografiki tutýan ýeri:

Dünýä kartasynda Ýewropanyň demirgazyk demirgazyk-gündogarynda ýerleşip Estoniýa, Latwiýa we Litwa döwletlerini öz içine alýar. Adyndan belli boluşy ýaly, Baltika deňiziniň demirgazygyndan günbataryna uzaýan ýurtlaryna Baltika ýurtlary diýip atlandyrylýar.

Başgaça Balkan ýurtlaryna Bakan ýarymadasy ady bilen tanalyp, özünde Albaniýa, Bosniýa we Gersogawina, Bolgariýa, Horwatiýa, Kosowa, Makedoniýa, Rumyniýa, Serbiýa, Sloweniýa we Türkiýe bilen Gresiýa döwletiniň käbir böleklerini jemleýär. Balkan sözi türk sözi bolup “ìdaglaryň hatary” manysyny bermek bilen, döwletlerde birnäçe daglaryň hatary birigip, Balkan daglaryny emele getirýär.

Baltika döwletleriniň klimaty köplenç salkyn we çygly bolýar. Balkan ýarymadasynyň gyşy sowuk, tomsy ýyly bolýar.

Baltika döwletlerinde Baltlar, Finler, Baltiki Finler, Rim Katoliker bar bolsa, Balkanlarda Günorta Slawýanlanlar bolýar.

Medeniýetde Baltika döwletleri köne Ýewropanyň we Sowet döwletleriniň täsiri ýeten bolsa, Balkanlarda Osman imperiýasynyň, Merkezi Ýewropanyň we Ortaýer deňiz döwletleriniň täsiri astynda kemala gelýär.

Ýene-de okaň

Prezident Ärdogan: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygymyza ösdürmäge taýýardyrys

Halk Maslahatynyň Başlygy Ýaponiýa iş saparyny amala aşyrýar

Tennis dünýäsiniň ägirdi karýerasyny tamamlady

Gümrük ulgamynda türkmen-rus hyzmatdaşlygy

«Sanly TIR» ulgamynyň ornaşdyrylyşy boýunça tejribe duşuşygy

Uçar kerosini, polietilen we tehniki kükürt islegden peýdalandy

Türkmenistan Çarwadarlaryň Bütindünýä oýunlaryna gatnaşar

Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi: hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça maglumat

Himiýa pudagy oba hojalygy üçin ähmiýetlidir

Garaşsyzlyk — bagtymyz

Teswirle