BIZNES

Balkan welaýatynda iri himiýa zawody gurlar

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni ýyllyk kuwwaty 100 müň tonna kalsinirlenen sodany we 30 müň tonna kaustik sodany öndürmäge ukypy zawody gurmak boýunça açyk bäsleşik yglan edýär. Bu önümçilik kärhanasy Balkan welaýatynyň çäginde gurlar.

Türkmenistanyň günbatar durmuş-ykdysady sebiti özüniň mineral serişdelere baý gorlary bilen tapawutlanýar. Şonuň üçin-de, bu ýerde iri senagat önümçilik toplumlarynyň birnäçesi hereket edýär.
Gurluşyga gatnaşmak üçin hukuk ýagdaýyny görkezmek bilen arza, daşary ýurt walýutasynda goşmaça salgyt üçin girdeji tabşyrylmalydyr.

Resminamalar bukjasyny bildiriş çap edilenden soň, 30 günüň içinde şu salga tabşyrmalydyr:

Aşgabat şäheri, Arçabil şaýly, 132.
Telefon belgileri: (+99312) 39-01-62, 39-01-58.

Ýene-de okaň

Dünýäde milliarderleriň sany 7 göterim artdy

Maşat şäherinde “STAR EXPO 2023” atly sergi geçirildi

5-nji dekabrda Türkmenistanda baýramçylyk söwdasy başlar

Amerikaly milliarder Çarli Manger aradan çykdy

Ata Watan Eserleri

Türkmen wekiliýeti Gruziýada geçirilen energetika forumyna gatnaşdy

“EKSPO-2030” bütindünýä sergisi Saud Arabystanyda geçiriler

Ata Watan Eserleri