TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

«Bäherden» tikin fabrigi paýdarlar jemgyýetine öwrüler

Dokma senagaty ministrliginiň «Bäherden» tikin fabriginiň döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barlyşy baradaky hasabat Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde beýan edildi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, farbigi döwrebaplaşdyrmak göz öňünde tutulýar. Şu maksat bilen, «Bäherden» tikin fabrigi açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň esaslandyryjysy hökmünde Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi 40 göterim hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Gerçek ýigit” hususy kärhanasynyň 60 göterim möçberli paýly gatnaşmagy teklip edildi.

Bu taslamanyň amala aşyrylmagy önümleriň hilini gowulandyrmaga, görnüşlerini giňeltmäge, içerki we daşarky bazarlarda ýerlemäge, goşmaça iş orunlaryny döretmäge ýardam eder.

 

Lebap we Daşoguz welaýatlarynda şaly ösdürilip ýetişdiriler

Ýene-de okaň

Türkmenistan bilen Azerbaýjan nebitgaz pudagyndaky hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy

Türkmen-azerbaýjan işewürler geňeşini döretmek meýilleşdirilýär

Koreý kompaniýalary Türkmenistandaky “akylly şäher” taslamalaryna gyzyklanma bildirýär

Teswirle