TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

“Bahar aýdymy” atly baýramçylyk konserti geçirildi

Şu günler ýurdumyzda Halkara zenanlar gününiň baýramçylyk dabaralary giň gerimde bellenilip geçilýär. Şeýle baýramçylyk dabaralarynyň biri “Watan” kino konsert merkezinde geçirildi. “Bahar aýdymy” atly baýramçylyk dabaralarynyň guramaçysy hökmünde “Ýenme” jemgyýetçilik guramasy bilen USAID-iň “Merkezi Aziýada howpsuz migrasiýa” maksatnamasy çykyş etdi.

Baýramçylyk dabarasynyň başynda dürli kärdäki erkek adamlaryň zenanlara, mährem enelere, gyzlara we gelinlere bagyşlap aýdan gutlag sözleri wideoýüzlenme esasynda tomaşaçylara görkezildi.

Soňra baýramçylyk sahnasynda dürli çykyşlar ýerine ýetirildi. Folklor toparlarynyň dürli halklaryň tanslary ýerine ýetirmegi bu baýramçylygyň halkara derejesini görkezdi.

Şeýle hem dabarada ýurdumyzyň sungat ussatlary özleriniň mährem enelere we mähriban aýal-gyzlara bagyşlan aýdymlary tomaşaçylaryň göwnüni göterdi.

Dürli lybaslarynyň görkezilişi dabarasy çäre aýratyn öwüşgin çaýdy. Ýaş modaçy gyzlar dürli zenan egin-eşikleri görkezip, tomaşaçylarda uly gyzyklanma döretdi.

Bu ýerde “Ýenme” jemgyýetçilik guramasynyň dürli hünärleriň esasynda taýýarlanan egin-eşikleriň we sowgatlyk harytlaryň sergisi hem guraldy.

Ýene-de okaň

Döwlet taryhy-medeni goraghanalaryň işi sanlylaşdyrylar

Stambulda bütindünýä hor aýdym-saz sungatynyñ simpoziumy geçiriler

Ata Watan Eserleri

ABŞ-da Magtymguly Pyragynyň edebiýat agşamy

Teswirle