JEMGYÝET

Bagyşlaşaly

Gahar bize myhman wagty,

Nä dürs pikir sazlaşyp ýör.

Gursakdan kowulan mähir,

Bizi gözläp azaşyp ýör.

 

Ajasada bokurdagmyz,

Agza kemput atmaýas biz.

Dogry saýýas özümizi,

Men-menlikden ötmeýäs biz.

 

Aglan bolýas özümizçe,

Kemsinmesiz zada gyýlyp.

Dogry däl ahyry gezmek,

Nadyl pikirlere güýlüp.

 

Bir söz bilen ýaz geljekkä,

Biz neçün saklaýas gyşy?

Gadyr gaçan gatnaşygy,

Kesermiş söýgiñ gargyşy.

 

Duýgulam niýet edinip,

Yşgyñdan alýarka synja…

Degseñ göwnümiñ göwnüne,

Ýüregmiñ ýüregi ynjar.

 

Ynjalmaz seniñ seriñem

Unudulmaz “hoşlaşaly”.

Şoñ üçin mydam ezizim

Hoşlaşman bagyşlaşaly.

 

Laçyn Öwezowa

 

Ýene-de okaň

Igor Runow: Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag başlangyçlary möhümdir

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady