TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Bagyşlaşaly

Gahar bize myhman wagty,

Nä dürs pikir sazlaşyp ýör.

Gursakdan kowulan mähir,

Bizi gözläp azaşyp ýör.

 

Ajasada bokurdagmyz,

Agza kemput atmaýas biz.

Dogry saýýas özümizi,

Men-menlikden ötmeýäs biz.

 

Aglan bolýas özümizçe,

Kemsinmesiz zada gyýlyp.

Dogry däl ahyry gezmek,

Nadyl pikirlere güýlüp.

 

Bir söz bilen ýaz geljekkä,

Biz neçün saklaýas gyşy?

Gadyr gaçan gatnaşygy,

Kesermiş söýgiñ gargyşy.

 

Duýgulam niýet edinip,

Yşgyñdan alýarka synja…

Degseñ göwnümiñ göwnüne,

Ýüregmiñ ýüregi ynjar.

 

Ynjalmaz seniñ seriñem

Unudulmaz “hoşlaşaly”.

Şoñ üçin mydam ezizim

Hoşlaşman bagyşlaşaly.

 

Laçyn Öwezowa

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurt döwlet Baştutanlaryny gutlady

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Türkmenistanda 11 milliard dollarlyk ýapon maýasy

Teswirle