TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Bagta duşman

Gereklämde seretmediň,

Niçik indi gereklediň.

Köňle beren jepalaryň,

Bitermi ol seýikleseň.

 

Özüm aldap ýola bakan,

Gözlerimde görmediňmi?!

Söýgimize sabyr baglap,

Aýralyga dözmedimmi?!

 

Jana jepa, ömre wepa,

Berip geçdi günleň bary.

Diýme indi maňa bakyp,

,,Boldum munda yşkyň zary”

 

Takdyryňdan algym galdy,

Kowaladyň sa:lgym saly.

Del gözlerden gabananyň,

Söýgimizi elden aldy.

 

Etme ahmyr etme puşman,

Yşkymyza bolduň duşman.

Ýollarymyz aýry indi,

Aýryldyk biz bagta duşman.

 

Gunça Orazowa

Ýene-de okaň

Arkadag şäheri – beýik taslamalaryň çäginde

Welosiped ─ bu hereketiň nyşany

Ata Watan Eserleri

Sanly ulgamyň giň mümkinçilikleri

Teswirle