Bag ekmek – sogap iş

Daşky gurşawy goramak, tebigatymyzyň baýlyklaryny we gözelliklerini aýawly saklamak dünýä jemgyýetçiliginiň üns merkezinde duran esasy ugurlaryň birine öwrüldi. Biziň ata Watanymyz Türkmenistanda köp ýyllardan bäri, dürli miweli, saýaly we pürli baglaryň, ýylyň dört paslynda hem gök öwsüp otyrýan arça agaçlarynyň dürli görnüşleri ekilýär. Ekilen baglara ideg etmek işleri hem uly … Continue reading Bag ekmek – sogap iş