TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

ÝB wizanyň bahasyny 80 ýewro çykarmakçy

«Euronews»-yň habar bermegine görä, Ýewropa Birleşigi özüne agza döwletlere wizalaryň bahasyny 80 ýewro çykarmaga taýýarlyk görýär. Bu barada eýýäm Ýewropa Parlamentiniň çözgüdi hem kabul edildi.

Ýeri gelende aýtsak, bu baha syýahatçylyk wizalaryna degişlidir. Şeýlelikde, Ýewropa Birleşigine agza döwletlere syýahatçylyk wizasynyň bahasy ozalkysyndan 20 ýewro ýokarlanar. Talyplar we 12 ýaşdan kiçi çagalar üçin wizalaryň bahasy bolsa ozalkylygyna galar. Şol bir wagtda ÝB sungat ýyldyzlary, türgenler we ýygy-ýygydan syýahat edýänler üçin köp gezeklik wizalarda hem bahany galdyrmaz. Ýewropa Birleşigine agza döwletlere gitmek isleýän syýahatçylara wiza hyzmatlary eýýäm 6 aý öňünden berlip başlanar.

Ýene-de okaň

Hytaýyň Başlygy Si Szinpin Saud Arabystanyda

Türkmenistan bilen Russiýa 15 resminama gol çekişdi

Türkmenistan-Russiýa: ylalaşyklaryň toplumyna gol çekiler

Teswirle