BIZNES

Azerbaýjanyň Demirýollary edarasy Türkmenistanda bilen hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýar

“Azerbaýjan demirýollary” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň başlygy Rowşan Rustamowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistanda saparda boldy. Bu barada Azerbaýjanyň Türkmenistandaky ilçihanasy habar berýär.
Azerbaýjanyň wekiliýeti Aşgabada saparynyň çäklerinde “Türkmendemirýollary” agentliginiň başlygy Azat Atamyradow we “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ýolbaşçylary bilen duşuşyklar geçirdi.
Duşuşyklarda iki ýurduň arasyndaky demirýol ulaglary ulgamynda gatnaşyklary pugtalandyrmak, Merkezi Aziýa-Ýewropa we Hytaý-Ýewropa ugurlary boýunça multimodal ýük gatnamalaryň möçberini artdyrmak babatda pikir alyşdylar.
Şeýle hem duşuşyklarda ýük gatnawlaryny möçberini artdyrmak, Merkezi Aziýa-Ýewropa-Merkezi Aziýa we Hytaý-Ýewropa-Hytaý ugurlary boýunça ýük gatnamalary ýerine ýetirmegiň mümkinçilikleri barada jikme-jik durlup geçildi. Hyzmatdaşlygyň möhüm mümkinçilikleri we bu mümkinçilikleri Ýewropa bazarynda hödürlemegiň ähmiýeti bellendi.
Şeýle hem Azerbaýjanyň wekiliýeti saparynyň barşynda “Türkmengaz”, “Türkmennebit” we “Türkmenhimiýa” döwlet konsernlerinde, şeýle hem Türkmenistanyň Döwlet haryt we çig mal biržasynda gepleşikler geçirip, “Azerbaýjan demirýollary” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Orta geçelgäni mümkinçiliklerini giňletmek ugrunda alyp barýan işleri barada maglumat berdi.

Ýene-de okaň

Türkmenistan-BAE: gaz pudagynda hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy

“Zangilan” tankeri Türkmenistandan nebitiň ilkinji tapgyryny Azerbaýjana ýetirdi

Özbegistan 10 milliard dollarlyk “akylly” şäher gurar

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri