BIZNES

Azerbaýjan Ýewropa 7,3 milliard kubmetr tebigy gaz eksport etdi

2022-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda Azerbaýjan Ýewropa 7.3 milliard kubmetr tebigy gaz eksport etdi. Bu barada “Day.az” internet neşiri Azerbaýjanyň energetika ministri Parwiz Şahbazowyň “Twitter” jemgyýetçilik torundaky maglumatyna esaslanyp habar berýär.

Ministriň beýanatynda bellenilip geçilişi ýaly, Azerbaýjan tebigy gazyň eksportuny geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilen 23 göterim artdy.

– Azerbaýjan Türkiýe Respublikasyna 5,4 milliard kubmetr, Gruziýa 1,7 milliard kubmetr möçberinde tebigy gaz eksport etdi – diýip, ministr belledi.

Mälim bolşy ýaly, Azerbaýjanda 30.6 milliard kubmetr tebigy gaz öndürdi. Bu görkeziji 2021-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlary bilen deňeşdireniňde, 9,7 göterim köpdür.

Ýene-de okaň

Pakistan TOPH taslamasyny durmuşa geçirmäge girişmäge taýýarlanýar

Hytaý 1-nji çärýekde 2,4 mlrd dollarlyk türkmen gazyny import etdi

«Balkan» zawody halkara şahadatnamalara mynasyp boldy

Türkmenistan Daşkentdäki “Innoprom. Merkezi Aziýa” halkara senagat sergisine gatnaşýar

Ata Watan Eserleri

Russiýanyň Demir ýollary edarasy Türkmenistanyň demirýollarynyň elektrikleşdirmegine goşant goşar

Türkmenistan bilen Hindistan işewür hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy