TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

Aýyň täleýnamasy:Aprel

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa,we Türkiýa Wiza almak üçin  resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25,  (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73,  96-48-55

E: Mail :   makulhyzmat@gmail.com 

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Gündelik täleýnamasy bilen işjeň gyzyklanýan okyjylar! Size tutuş mart aýynyň täleýnamasyny hödürleýäris.Umuman aýdanyňda, aprel amatly aý bolar, ondan aýratyn päsgelçiliklere we kynçylyklara garaşyp oturmaň. Ýakynlaryňyz bilen gatnaşyklary saklamak we birek-birege goldaw bermek möhümdir. Özüňizde bolup geçýän zatlaryň hemmesine aşa uly baha bermäň. Esasy zat özüňize üns beriň we gowy zatlara garaşyň.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Hamallar üçin 2023-nji ýylyň aprel aýy üýtgeşiklik döwri bolar. Başarnygyňyzy ösdürip, täze iş tapyp ýa-da işiňizi giňeldip bilersiňiz. Karýeraňyzda size kömek etjek gyzykly adamlar bilen tanyşmak hem mümkindir. Apreliň ikinji ýarymynda bu alamatyň wekilleri täze romantiki duşuşyklara garaşýarlar. Şol bir wagtyň özünde, hamallaryň erkinlige teşneligi maşgaladaky käbir gapma-garşylyklara sebäp bolup biler. Jedellerde energiýa sarp etmeli däl, ony sport zalynda taşlamak has gowudyr.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Sowurlar, 2023-nji ýylyň aprelinde karýera ýolunda köp mümkinçiliklerden peýdalanjak bolmaly. Has köp jogapkärçilik çekmekden we töwekgelçilik etmekden gorkmaň. Batyrgaý kararlar size möhüm üstünlikleri getirip biler. Maliýe taýdan üstünlik getirjek başga bir ýurda göçmegiňiz mümkin. Aprel aýynda sowurlaryň öz ykbaly bilen tanyşmak üçin ähli mümkinçilikleri bar. Şeýle hem olara gowy iýmitlenmek we beden saglygyny gowulandyrmak maslahat berilýär.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Bu aýy jöwzalara energiýasyny we çydamlylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirmek maslahat berýär. Täze güýmenje ýa-da gündelik iş tertibiňizdäki üýtgeşmeler size bu meselede kömek eder. Saglygyň ähmiýetini ýatdan çykarmaň. Şahsy gatnaşyklarda, jöwzalar hyzmatdaşyň sözleriniň edýän hereketlerine näderejede laýyk gelmelidigine üns bermelidir. Karzlaryňyz bar bolsa, bu aýda puluňyzy yzyna gaýtarmaly.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

2023-nji ýylyň aprelinde seretanlar şahsy durmuşynda üýtgeşiklige garaşýar. Belki, häzirki hyzmatdaş bilen täze tanyşlyk ýa-da gatnaşyklaryň ösmegi bolup biler. Sabyr we zähmet size professional ýeňiş gazanmaga kömek eder. Şowsuzlyklar sebäpli ýalta bolmaň we ýüz öwürmäň. Aprel aýynda maliýe ýagdaýy durnukly bolar. Şeýle hem, bu aý dostlar bilen aragatnaşyk saklamak, dürli çärelere gatnaşmak, pyýada ýöremek we arassa howada sport bilen meşgullanmak üçin amatlydyr.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Esetleriň bu aý işde gowy üstünlik gazanmagy mümkindir. Meýilnamalaryňyzy we arzuwlaryňyzy amala aşyryp bilersiňiz. Maşgalada doldurmak ýa-da ýaşaýyş jaýyny üýtgetmek hem mümkindir. Aprel aýynda esetler çykdajylaryna üns bermeli. Gerekmejek satyn alyşlardan gaça durmak has gowudyr, ýogsam aýyň ahyryna pulsyz galyp bilersiňiz.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Sünbüleler üçin 2023-nji ýylyň aprel aýy aňsat däl ýaly bolup biler. Emma kynçylyklara aşa üns bermäň. Paýhasly bolmaga synanyşyň, konfliktleriň diplomatik çözgüdini gözläň. Şeýle hem şu aýda maliýe meselesine ünsi jemlemek maslahat berilýär. Täze girdeji çeşmelerini ýa-da häzirki girdejiňizi ýokarlandyrmagyň usulyny tapyp bilersiňiz. Täze gatnaşyklary başlamaga ýa-da bar bolanlary berkitmäge mümkinçilik bar.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

2023-nji ýylyň aprelinde mizanlar ýakyn adamyňyza ýa-da ýakyn dostlaryňyza degişli wakalara ünsi jemlär. Mizanlaryň käbir wekilleri hatda gatnaşyklaryny hem kesip bilerler. Hyzmatdaşlygyň täze usullaryny gözlemek we işde-de, şahsy gatnaşyklarda-da eglişik etmäge çalyşmak maslahat berilýär. Aprel hem okamak we syýahat etmek üçin gowy aýdyr.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Aprel aýynda akraplara öz maksatlaryna ýetmek üçin has köp üns we güýç gerek bolar. Stressi ýeňip geçmek üçin dynç almaga wagt tapyň. Täze tanyşlar we işewürligi ösdürmek üçin sosial ulgamlary ulanyň. Täze pikirlere we tekliplere açyk boluň, sebäbi olar durmuşyňyzdaky üýtgeşmelere sebäp bolup biler. Aý, käbir işe pul goýmak üçin amatly. Miras almak üçin uly mümkinçilik bar.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Kowuslar 2023-nji ýylyň aprelinde köp ýakymly wakalara garaşýar. Işiňizde ýa-da karýeraňyzda üýtgeşmeler bolup biler, bu bolsa wezipeleriňiziň we jogapkärçiligiňiziň artmagyna sebäp bolar. Täze taslamalar goşmaça girdeji getirer. Şeýle-de bolsa, puluň gelip-gidýändigini ýadymyzdan çykarmaly däldiris.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Jedikeriň durmuşynda aprel aýynyň esasy wakalary maşgalada we öýde bolar. Ýakynlaryňyza wagt sarp etmegi ýatdan çykarmaň! Mundan başga-da, aprel gysga dynç alyş üçin gowy aýdyr. Belginiň ýalňyz wekilleri şu aýda romantika başlap bilerler. Şeýle hem saglygyň ýagdaýyna üns bermek maslahat berilýär. Adaty lukmançylyk barlagyndan geçmegiň peýdasy bolup biler.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Daluwlar üçin 2023-nji ýylyň aprel aýyndaky täleýnama ösüş üçin täze mümkinçilikleri wada berýär. Aý, iş ýerlerini, hünärleri üýtgetmek ýa-da başga bir şähere göçmek üçin ajaýyp. Tanyşlyk, syýahat we goşmaça maliýe üstünlikleri getirjek täze jogapkärçilikler ýüze çykyp biler. Islendik işiň saglyga peýdalydygyny ýatdan çykarmaň!

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

2023-nji ýylyň aprelinde hutlar maliýe howpsuzlygyny ösdürmäge ünsi jemlemeli. Özüňiz üçin goşmaça girdeji çeşmesini tapyp ýa-da mahabat alyp bilersiňiz. Maliýe tygşytlamalaryny paýhasly dolandyryň. Gyssagly satyn almaň. Bir işe maýa goýmak ýa-da goşmaça endikleri ösdürmek has gowudyr. Ýeke hutlar ýakymly duşuşyga bil baglap bilerler.

Ýene-de okaň

04-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

03-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

02-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle