TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

Aýyň täleýnamasy: Oktýabr

Hormatly okyjylarymyz!

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 
Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!
Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Gündelik täleýnamasy bilen yzygiderli gyzyklanýan mähriban okyjylar. Size tutuş oktýabr  aýynyň täleýnamasyny hödürleýäris.Mähriban okyjylar! Siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýinmaglumatlary alyp bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Hamallar durmuşynda möhüm wakalary sypdyrmazlyk üçin şu aý dogumlanmalydyrlar.
Kynçylyklardan gorkmaly däl we olardan gizlenmeli däl, sebäbi hut şu ýagdaýlar olaryň
karýerasynyň ösmegine we maliýe ýagdaýynyň gowulaşmagyna sebäp bolar.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Sowurlar bu aýda asuda bolup biler – baýlyk onuň tarapynda. Jübüt bolmadyk adamlar öz
söýgüsine duşup bilerler, maşgala agzalaryna bolsa ýakymly öý işleri garaşýar. Bu ýyldyzyň käbir wekilleri üçin duýdansyz ýygnak möhüm bolup biler.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Oktýabr aýy jöwzalar, esasanam soňky iki aýyň dowamynda netijeli işlänler üçin iň bagtly bolar. Güýzüň ikinji aýynda, taslamalara goýlan tagallalar gowy netijeleri we maliýe baýraklaryny getirer. Bonus ýa-da miras görnüşinde köp mukdarda pul alyp bilersiňiz.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Oktýabryň birinji ýarymy seretanlar üçin örän işjeň bolar. Işde ep-esli maliýe girdejisine ýa-da karýeranyň ösmegine sebäp bolup biljek täze uly taslamalar peýda bolar. Şahsy frontda bu alamatyň wekillerine sazlaşyk we maşgala rahatlygy garaşýar.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Oktýabr esetler üçin kyn aý bolar. Güneşiň astyndan ýer edinmek  üçin köp işlemeli bolarsyňyz. Esetler maşgalasynyň gursagynda goldaw, rahatlyk we asudalyk tapyp bilerler. Bu aýda,abadançylygyňyza aýratyn üns bermeli, stresden gaça durmaly we mümkin boldugyça dynç almaga synanyşmaly.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Oktýabr aýynda sünbüleler aşa üns berilmegini talap eder. Bu zodiak alamaty dostlaryňyz ýa-da  ýakyn adamyňyz bilen köp wagt geçirmek isleýär. Ähli zady göwnüňize almajak boluň – wepaly dostlaryňyzy ýitirip bilersiňiz.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Eger zatlar meýilleşdirişiňiz ýaly gitmese, ruhdan düşmäň. Daşarda, arassa meýdanlarda,sähralykda ýa-da deňziň kenarynda gezelenç etmek siziň ruhy dünýäňize oňaýly täsir eder.Dostlaryňyz bilen has köp wagt geçirmäge synanyşyň. Saglygyňyza üns beriň.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Akraplar ähli işlerde görlüp-eşidilmedik üstünliklere garaşýarlar. Iş üstünlikli bolar we ähli
taslamalar üstünlik we maliýe baýraklaryny getirer. Şeýle-de bolsa, intuziazmyňyzy ýitirmäň. Ähli  üstünlikleriň açarynyň agyr zähmetdedigini ýatdan çykarmaň.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Oktýabr aýynda kowuslar bilimini has-da kämilleşdirmek isleýär. Bu islegiňizi saklamaň, sebäbi täze başarnyklar size uly mümkinçilikleri we üstünlik getirer. Söýgi sferasynda hemme zat gowy, belki çaganyň dünýä inmegi ýa-da ýakyn adam bilen duşuşmagyňyz ahmal.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Siz köp we netijeli işlemäge öwrenişdiňiz, ýöne oktýabr aýynda biraz haýallamaly, tizligini
peseltmeli we dynç almaly. Daşarda ýa-da dostlaryňyz bilen wagt geçirmeli.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Daluwlar üçin oktýabr aýynda ähli başlangyçlaryňyz amatly netijeleri berer. Karýera
basgançagyny ýokarlandyrmagyňyz hem mümkindir. Ähli zat üstünlikli bolar we kynçylyklar
geçer.
Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Hutlaryň oktýabr aýynda tolgunmazlygy, has köp dynç almagy we tebigatda wagt geçirmegi has  gowudyr. Keselleriň möwsümleýin güýçlenmegi mümkindir. Garyndaşlaryňyz üçin wagt aýyrjak  boluň. Olar bilen wagt geçirmek size aýratyn lezzet berer.

Rus banky Özbegistana 1 milliard dollar karz berýär

 

Ýene-de okaň

29-njy ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

28-nji ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

27-nji ýanwar ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle