TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

Aýyň täleýnamasy: Iýul

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Gündelik täleýnamany wideo görnüşinde tomaşa etmek üçin şu ýere ýa-da aşakdaky suradyň üstüne  basyñ! Siz Gündelik Tâleýnama we beýleki Atavatan Tv Kanalyndaky gepleşikleri añsatlyk bilen tomaşa edip bilersiñiz!

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Gündelik täleýnamasy bilen işjeň gyzyklanýan okyjylar! Size tutuş iýun aýynyň täleýnamasyny hödürleýäris.Umuman aýdanyňda, iýun amatly aý bolar, ondan aýratyn päsgelçiliklere we kynçylyklara garaşyp oturmaň. Ýakynlaryňyz bilen gatnaşyklary saklamak we birek-birege goldaw bermek möhümdir. Özüňizde bolup geçýän zatlaryň hemmesine aşa uly baha bermäň. Esasy zat özüňize üns beriň we gowy zatlara garaşyň.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Hamallar durmuşlaryny täzeden gözden geçirmeli bolarlar. Gündelik durmuşyňyzdaky artykmaçlygy aýranyňyzdan soň ykbalyňyz ugruny üýtgeder. Iýul aýynda karýerada ösüş gazanmagyňyz we maliýe ösüşi hem mümkin. Şowsuzlygyň öňüni almak üçin arzuwlaryňyzy we niýetleriňizi gizlin saklamaly. Başga adamlaryň syrlaryny hem seresaplylyk bilen saklaň, ýogsam gybatyň bumerang ýaly size tarap gaýdyp gelmegi ähtimal.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Bir aýlap özüňizi kämilleşdirmegiň gözleginde boluň. Bagty özüne çekýän gowy häsiýetleri özüňizde kemala getirmäge çalşyň. Häzirki wagtda tebigatda, deňizde romantiki dynç alyş peýdaly bolar. Iýul aýynda, işde aşa köp işlemezlik has gowudyr. Edilmeli işler we meseleler köp bolsa-da, iş ýerinde uzak durmazlyk maslahat berilýär.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Zähmet çekmeli bolmagyňyzyň ähtimallygy ýokary. Şeýle-de bolsa, bu zähmet sizi ýadatmaz. Gyzykly taslamalar we döredijilikli pikirler sözüň doly manysynda kelläňizi rahatlandyrar we ylham bilen birlikde şowlulyk hem hökman geler. Iýul aýynda tolgunmaly, zähmet çekmeli bolarsyňyz. Şeýle-de bolsa, sarp edilen ähli çeşmeler size öwgi we maddy peýdalar görnüşinde gaýdyp geler.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Aragatnaşyk we täze tanyşlyklar gorkusyny ýeňip geçmegiň wagty geldi. Beýleki zatlar we aladalar üçin has köp wagt aýyrmaly, şeýle hem maksatlara has çalt ýetmek üçin käbir möhüm jogapkärçilikleri boýnuňyza almaly bolarsyňyz. Eden arzuwlaryňyza aýyň ahyrynda has ýakynlaşarsyňyz. Bu alamatyň wekilleri häzirki wagtda synaglara boýun egmän, ejizlige garşy göreşmelidirler.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Esetler üçin iýul aýynda gahar-gazaby peseltmek aýratyn möhümdir. Kärdeşleriňiz ýa-da dostlaryňyz bilen islendik söhbetdeşlige başlamazdan ozal, adama dogry sözler we şähdiňiz gowy wagty ýüzlenýändigiňize göz ýetiriň. Çünki iýul aýynda dawa-jenjelleriň we çaknyşyklaryň ähtimallygy ýokary. Häzirki wagtda jemgyýetden azajyk yza çekilmeli we özüňizi alyp barşyňyzy täzeden gözden geçirmeli, içki sazlaşygy ýola goýmaly.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Iýul aýynda sünbülelere söýgi we romantika wada berilýär. Uzak wagt bäri nikalaşmak teklibine garaşýan bolsaňyz, ýakyn wagtda bu zatlardan gaçyp hem bilmejekdigiňizi biliň. Uzak wagtlap aýgytly ädim ädip bilmediňizmi? Iýul aýy siziň üçin synaglary taýýarlady. Tutuş aý bütin ykbalyňyzy düýpgöter üýtgetjek möhüm kararlary bermeli bolarsyňyz. Ýalňyşmaň!

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

2022-nji ýylyň iýulynda mizanlar ahyrsoňy deňagramlylygy tapar. Pul ugrundaky ýaryş gutarar, olaryň özleri jübiňize girer. Şeýle-de bolsa, birden kelläňize düşen baýlyk derrew isrip edilmeli däldir. Geljekdäki üstünlikler üçin kiçiräk maýa toplamak möhümdir. Iş ýerinde höwesiňiziň peselmegi ähtimal. Emma, bu wagty hem öz peýdaňyza ulanmagy başaryň, dynç alyp özüňizi täzeläň.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Akraplar iýmitlenişine täzeden garamalydyrlar. Saglygyňyza syn ediň! Bu öňküsinden has möhümdir. Diňe ýokary hilli önümleri saýlaň: miwelere we etlere aýratyn üns beriň, olar ýokary hilli bolmaly. Fiziki işjeňlik bilen meşgullanyň. Häzirki wagtda sport içgysgynçlygy ýeňip geçmäge we gowy görnüşe girmäge kömek eder. Erbet endiklerden ýüz öwrüň.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Şowlulyk size mümkinçilik berer. Şeýle-de bolsa, bu ýeke-täk bolar we mundan beýläk teklipler gelip durmaz. Şonuň üçin kararlary üns bilen kabul ediň, ýöne gijä hem galmaň. Ýyldyzlar size uly üýtgeşmeleri wada berýär. Bu üýtgeşmeler Söýgi sferasyna hem, maddy meseleler bilen hem baglanyşykly bolup biler. Ykbalyň her bir alamatlaryna üns beriň, ýöne synlamalaryňyzy was-waslyga öwürmäň. Hemme zatda deňagramlylygy saklamak möhümdir.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Jediler ahyrsoňy diňlemegi we eşitmegi öwrenerler. Uzak düşünişmeler, gürrüňler iýul aýynda siz hakynda däl. Hemme zat çalt we düşnükli bolar. Bu aýyň nähili geçjekdigini hem duýmarsyňyz. Gündelik durmuşyň başagaýlygynda ünsüňizi esasy jikme-jikliklere gönükdirmäge synanyşyň. Içki sesiňizi diňläň – şowlulygy özüne çekmek üçin nädip hereket etmelidigiňizi duýgurlyk size görkezer.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

Iýul aýynda ýyldyzlar ähli soraglaryňyza jogap berer. Jogapkärçilikli meselelerde diňe özüňize bil baglaň, başga birine ynanmaň. Haýsydyr bir ýalňyş biri bilen hyzmatdaşlyk etmek düzedip bolmajak netijelere getirip biler. Ýadyňyzdan çykarmaň, esasy zat –  maşgala, çagalar, öý.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Iýul aýynda hutlara söýgi başdan geçirmeleri wada berilýär. Romantika ýanyňyzda bolar. Sowgatlar bilen ýakynlaryňyzy begendirmegi ýatdan çykarmaň. Umuman aýdanyňda, iýul aýynda sahylyk siziň galaňyzdyr. Näçe köp berseňiz (bu diňe bir maddy önümler hakda däl), şonça-da yzyna alarsyňyz. Durmuş size hoşniýetlilik etmegi we şowsuzlyklary we kynçylyklary ýatdan çykarmaklygy maslahat berýär berýär.

Türkiýäniň Prezidentiniň orunbasary Türkmenistana geldi

Ýene-de okaň

04-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

03-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

02-nji iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle