TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

Aýyň täleýnamasy: Dekabr

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa,we Türkiýa Wiza almak üçin  resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25,  (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73,  96-48-55

E: Mail :   makulhyzmat@gmail.com 

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Gündelik täleýnamasy bilen işjeň gyzyklanýan okyjylar! Size tutuş dekabr aýynyň täleýnamasyny hödürleýäris.Umuman aýdanyňda, awgust amatly aý bolar, ondan aýratyn päsgelçiliklere we kynçylyklara garaşyp oturmaň. Ýakynlaryňyz bilen gatnaşyklary saklamak we birek-birege goldaw bermek möhümdir. Özüňizde bolup geçýän zatlaryň hemmesine aşa uly baha bermäň. Esasy zat özüňize üns beriň we gowy zatlara garaşyň.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Hamallaryň dekabr aýynda has köp okamaga we syýahat etmäge güýçli islegi bolup biler. Dünýäni syýahat etmäge, täze zatlary öwrenmäge taýyn bolarsyňyz. Siz üçin şu gyşyň başlamagy täze bilimleri we kärleri almak üçin amatly döwür bolar. Şahsy durmuşyňyzda garaşylmadyk ýagdaýlaram bolar. Dekabr, beýleki adamlar bilen aragatnaşykdan doly bolar, kynçylyklary ýatdan çykaryp bilersiňiz. Şol bir wagtyň özünde, ýeke hamallaryň üstünlikli romantika ýa-da hatda durmuş gurup bilýän täze tanyşmak üçin köp mümkinçiligi bolar. Daşary ýurtda ýaşaýan ýa-da başga bir ýurduň raýaty bolan adama aşyk bolmak ähtimallygy hem ýokary.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Sowurlar üçin dekabr özgerişler we çuňňur üýtgeşmeler döwri bolar, ýöne şol bir wagtyň özünde krizis ýagdaýyna düşmek howpy bar. Üýtgeşmeler serişdeleri dolandyrmakda, maliýe üpjünçiligiňizde we şahsy durmuşynda ýüze çykyp biler. Täze girdejileri almaga hem mümkinçilik bar. Näme saklamak isleýändigiňize we näme bermek isleýändigiňize düşünmeli. Käbir sowurlarda aýynda pensiýa çykmak islegi dörär. Olary äsgermezlik etmeli däldir. Ýakyn adamyňyz bilen köpräk wagt geçiriň. Şeýle hem fiziki işjeňlikde seresap bolmaly.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

2022-nji ýylyň dekabrynda jöwzalar töweregindäki adamlar bilen gatnaşyklary berkitmeli bolar. Hemme zady ýeke etmeli däl. Hyzmatdaş ýa-da ýakynyňyz bilen işleseňiz has çalt we has oňat netijeleri gazanarsyňyz. Aý romantik gatnaşyklary gurmak üçin amatlydyr. Dawany ýakyn adamyňyz bilen çözüp bilersiňiz. Bu aý durmuş gurup hem bilersiňiz. Siziň ýokary derejeli konsentrasiýaňyz, professional işiňizde kömek eder. Jöwzalar bu aý manipulýasiýa garşy durmagy başarar. Öz-özüňi ösdürmek we fiziki işjeňligi ýokarlandyrmak maslahat berilýär.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

2022-nji ýylyň dekabrynda seretanlar işe, saglyga we töweregindäkilere kömek eder. Kiçijik jikme-jikliklere we meselelere ünsi jemlemek has aňsat bolar, ýöne şonda-da öz wezipeleriňizi ýerine ýetirmeli bolarsyňyz. Her niçigem bolsa, netijeliligiňiz başgalaryň ünsünden düşmez. Işiňiziň hormatyny we ykrar edilmegini gazanyp bilersiňiz. Bu aý aýlyk hakyňyzyň ýokarlanmagy ähtimal. Iş meselelerinde aragatnaşyk endiklerini görkezmeli bolarsyňyz we käwagt eglişik etmeli bolarsyňyz. Şahsy durmuşda, aýyň ikinji ýarymynda ýakyn adamyňyz bilen has köp wagt geçirip bilersiňiz. Ýalňyz seretanlar dekabr aýynda söýgüli ýarlaryny gözläp bilerler. Şeýle hem has köp dynç almaga we möwsümleýin keselleriň öňüni almaga üns beriň.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Esetler üçin ýylyň soňky aýy aladasyz döwür bolar. Ylhamdan we döredijilige höwesden doly bolarsyňyz. Esetler başdan geçirmeleri we töwekgelçiligi gözleýärler. Şahsy güýmenje, maşgala ýa-da çagalar bilen dynç almak üçin bu aý iň amatly pursat. Işiňizde häzirki meseleleri çözmäge, mysal üçin meýilnamalary ýa-da hasabatlary düzmäge üns bermek maslahat berilýär. Täze hünärleri öwrenmeli we täze tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen meşgullanmaly bolmagyňyz mümkin. Ýalňyz esetlerde 2022-nji ýylyň dekabrynda ofis romantikasy bolup biler. Şeýle hem bu aýda saglyga üns bermeli we lukmançylyk barlagyndan geçmeli.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Sünbüleler 2022-nji ýylyň dekabrynda öý ýa-da maşgala bilen baglanyşykly ýagdaýlara ünsi jemlär. Täze zatlar, mebel, enjam satyn alyp, daşky gurşawy üýtgedip ýa-da jaýyňyzy satyp hem bilersiňiz. Maşgala sarp etjek wagtyňyz hem köp bolar. Sünbüleler iş ýerinde has köp döredijilik görkezip biler, ýöne içgysgynç ýaly görünýän we uly kynçylyk bilen beriljek gündelik meseleler hem bolar. Dekabr aýynda bu nyşanyň ýalňyz wekilleri, garyndaşlarynyň biriniň kömegi bilen öz ýan ýoldaşy bilen duşuşyp bilerler. Eýýäm ýakyn adamy bolanlara bolsa, gudaçylyk gürrüňini edip başlamak maslahat berilýär.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Mizanlar üçin dekabr bar bolan meseleleri çözmek we gatnaşyk gurmak üçin iň amatly aý bolar, ýöne şol bir wagtyň özünde beýleki adamlary hem diňlemegi öwrenmeli. Şeýle hem durmuşa geçirmäge mynasyp pikirleriňiz bolup biler. Pikirleriňizi beýlekiler bilen paýlaşyp bilersiňiz. Söýgüde, ýoldaşyňyz bilen ýakynlaşmagyňyza garaşylýar. Belki, bilelikde has köp wagt geçirersiňiz ýa-da bilelikde gezelenje çykarsyňyz. Ýeke mizanlar bu aýda täze romantik gatnaşyklary açyp biler. Şeýle-de bolsa, söýginiň sizi nireden tapjagyny hiç wagt bilmersiňiz. Köçede, esasanam buzda seresap boluň! Şikeslenmeleri alyp bilersiňiz.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Ýylyň soňky aýynda akraplat öz abadançylygyna ünsi jemlemeli. Umuman, özüňize aşa ynam we biperwaýlyk görkezmeseňiz, hemme zat gowy bolar. Bu aýda siziň girdejiňiziň artmak ähtimallygy ýokary. Astrologiki çaklamalara görä, siz dekabr aýynda maşgalaňyzyň köpeljekdigi barada habar almagyňyz mümkin. Bu aýda işiňizde ajaýyp netijeliligi görkezersiňiz. Ýöne şahsy durmuşynda, akraplar bar bolan gatnaşyklara hyjuw goşar. Alamatyň ýalňyz wekillerinde bolsa kimdir biriniň ünsüni özüňize çekmäge kömek etjek ajaýyp özüne çekijilik güýji bolar. Şeýle hem sporta seresaply çemeleşmek maslahat berilýär. Başarnyklaryňyzy, tejribäňizi we fiziki mümkinçilikleriňizi ölçerip hereket ediň.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Kowuslar indi kölegede galmaz. Dekabr aýynda durmuşyň ähli ugurlarynda özüňizi görkezersiňiz we beýlekileriň ünsüni çekersiňiz. Ambisiýaňyz hem artar. Optimizm we konsentrasiýa islendik krizis ýagdaýlaryny ýeňip geçmäge kömek eder. Dekabr islendik işiňiz ýa-da karýeraňyz üçin ajaýyp döwür bolar, girdejini artdyryp bilersiňiz. Bu aýda, romantiki tanyşlykda öňdeligi alyp bilersiňiz. Şeýle hem saglyga üns bermek maslahat berilýär.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Jediler dynç almak we ýalňyzlyk üçin bir mümkinçilik tapmaly. Hünär işlerinde ýokary derejeli jemgyýetçilik we maksada okgunlylygy görkezmek mümkin bolar. Söýgi sferasynda çynlakaý gatnaşyk islärsiňiz. Şol bir wagtyň özünde, esasanam aýyň ortalarynda beýleki jynslara bolan gyzyklanmany artdyrarsyňyz. Şeýle hem bu aý saglyga üns berilmelidir.

Daluw (gowa 21.01-20.02)

2022-nji ýylyň dekabrynda daluwlar sosial gatnaşyklara we aragatnaşyklara ünsi jemlär. Olaryň arasynda haýyr-sahawat ýa-da meýletinlik bilen meşgullanjaklary hem bolar. Duýgulara has köp bil baglarsyňyz we umumy düşünje we logika onuň fonunda ýitip gider. Geljekde ýalňyşlyk goýbermezlik üçin gowşak taraplaryňyza düşünmeli. Söýgi sferasynda daluwlar ýapyk we melanholiki, şol bir wagtyň özünde romantik bolar. Gatnaşyklaryňyz köpçülige ýetirmek islemeýändigiňiz sebäpli bozulyp biler. Dowamly keselleriň güýçlenmegi mümkindir.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Dekabr aýynda hutlar öz isleglerini we edermenligini görkezip biler. Bu aý wezipäňiziň ulalmagyny, ýa-da aýlygyňyzy artdyrmagy isläp bilersiňiz. Topar taslamasynda işläp ýa-da uly tomaşaçylaryň öňünde çykyş edip bilersiňiz. Hyzmatdaşyňyz ýa-da ýanýoldaşyňyz professional üstünlik gazanmaga kömek edip biler. Saglygyňyza hem üns berilmelidir, sebäbi dekabr aýynda wirus keselini alyp bilersiňiz.

Ýene-de okaň

03-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

02-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

Aýyň täleýnamasy: Fewral

Teswirle