TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Äýnekleri dogry saýlap almagyň usullary

Köp adamlar ýaz we tomus aýlarynda yzygiderli ulanýan günlük äýnekleri, belli bir häsiýetleri bolmasa gözüň saglygyna howp salýar. Şol sebäpli, äýnek satyn alanyňyzda göz öňünde tutulmaly esaslary belli bolmaly we saýlamakda ünsli bolmaly. Diňe modelini halaýandygyňyz üçin äýnek satyn almak düýbünden ýalňyş. Äýnek satyn alanyňyzda göz öňünde tutmaly birnäçe zatlar  bar. Ilki bilen äýnegiň çarçuwasy we saplary ýüzüňize uýgunlaşmalydyr. Amatly jübüt äýnek burnuňyza we gulaklaryňyza basyş etmezden we sürtülme döretmezden ýüzüňize rahat bolmaly. Gün şöhlesiniň ýokardan gözüňize ýetmezligi we kirpikleriňiz aýna degmezligi üçin gözüňiziň saglygy üçin ýüzüňize ýakyn oturyp, gaşlaryňyzy ýapýan äýnek saýlamak gowy bolar. Günlük äýnekleri satyn alanyňyzda göz öňünde tutmaly iň möhüm aýratynlyk, linzalaryň ultramelewşe şöhlelerini petiklemek derejesidir. Adatça, her obýektiw ultramelewşe dürli nyrhlarda blokirläp biler, ýöne ultramelewşe täsirli blokirlemek üçin ýörite gaplamalar ulanylmalydyr. UVA we UVB günlük äýnekleriniň bloklaýyş derejeleri barlanmalydyr we UV-ni 99 göterimden ýokary blokirläp bilýän äýnekler (iň gowusy 100 göterim blokirlemek) ileri tutulmalydyr. UVA we UVB bloklaýyş derejesi bolmadyk we linzalary bilmeýän äýnekleriňizi satyn almaň, sebäbi gözüňiziň saglygyna howp salýar.

Köp aýna äýneklerinde UV400 diýlen belligi görersiňiz. UVA we UVB şöhlelerini bloklaýan ‘UV 400’ belligi bolan günlük äýnekleri gözüňizi we gözüň töweregindäki näzik derini sagdyn saklamaga kömek eder we üstesine-de size rahat görüş mümkinçiligini berer. Günlük äýneklerinde ulanylýan aýna äýnekleri gözüň içine gelýän ýagtylygyň mukdaryny azaldýar, ýöne ultramelewşe blokirleme tizligine täsir etmeýär. Şol sebäpli aýna äýnekli äýnekleriň beýleki äýnek bilen deňeşdirilende artykmaçlygy ýok. Şeýle-de bolsa, şahsy islegleriňize baglylykda, aýna äýnekleri ulanmagyň zyýany ýok.

 

RÜSTEMOW DERÝA,

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk

uniwersitetiniň talyby

 

Guterreş täze möhlete saýlandy

 

 

Ýene-de okaň

Dostlukly gatnaşyklara uzaýan ýollar

Türkmenistan – iri energetika döwleti

Garaşsyzlyk ýyllarynyň rowaçly üstünlikleri

Ata Watan Eserleri

Teswirle