TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Aýnasyz «Nikon Z50» tanyşdyryldy

“Nikon” kompaniýasy her ýylda surat alýan enjamlaryň kämil görnüşini halk köpçüligine ýetirýär. Ynha, ýakynda satuwa çykjak “Nikon Z50” kompaniýanyň iň naýbaşy önümleriniň birine öwrülmegine garaşylýar. Çünki bu kameranyň beýlekilerden üýtgeşikligi hem aýnasyz bolmagyndadyr. Kameranyň linzalary 16 mm-den 50 mm-e deňdir. Kamerada “Wi-Fi” arkaly internete birikdirmek mümkinçiligi bardyr. Kamera “Wi-Fi”-yň üsti bilen suratlary, wideolary başgalara ugratmaga hem-de ýüklemäge ukyplydyr. Şeýle hem uzak aralygy dury, ýokary hilli fotosuratlary, wideolary almaga niýetlenendir. “Nikon” kompaniýasynyň müşderileri täze “Nikon Z50” fotoapparata sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar.

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle