DÜNÝÄ

“Aýlagyň Arap döwletleri-Merkezi Aziýa” daşary işler ministrleriniň duşuşygy geçiriler

“Aýlagyň Arap döwletleri-Merkezi Aziýa” strategik dialogyň daşary işler ministrleriniň 2-nji duşuşygy Özbegistanyň paýtagty Daşkentde geçiriler. Özbek metbugatynyň habaryna görä, bu duşuşygyň 15-nji aprelde geçirilegi göz öňünde tutulýar.

Özbegistanyň ilçisi Aşraf Hojaýew Kataryň Daşary işler ministrliginiň departamentiniň direktory Abdulla Al-Mansuri bilen duşuşdy.

Duşuşykda 15-nji aprelde geçiriljek “Aýlagyň arap döwletleri-Merkezi Aziýa” strategik dialogyň daşary işler ministrleriniň 2-nji duşuşygy görülýän taýýarlyk ara alnyp maslahatlaşyldy.

Abdulla Al-Mansuri “Aýlagyň arap döwletleri-Merkezi Aziýa” formatynyň möhümdigine ünsi çekip, onuň iki sebitiň arasynda ählitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmekdäki ornunyň uludygyny belledi.

Ýene-de okaň

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär

Slowakiýa Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge gyzyklanma bildirýär

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasarynyň Slowakiýa sapary

Türkmenistanyň we Yragyň BAE-däki ilçileriniň duşuşygy

Türkmenistanyň ilçisiniň BAE-niň Daşary işler ministrligindäki duşuşygy

Gazagystanyň Türkmenistandaky täze ilçisi wezipesine girişdi