JEMGYÝET

Aýdymçy we aktýor Kenny Rogers aradan çykdy

Aýdymçy we aktýor hökmünde tanalýan Kenny Rogers 82 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Aýdymçy özüne çekiji, belent ritmli sesi bilen dünýäde 100 milliondan gowrak albomyny satdy. Kenny Rogers «Grammy» baýragynyň 3 gezek ýeňijisi bolmagy hem başardy. Ol sungat äleminde altmyş ýyl zähmet çekipdir. Mundan başga-da ol birnäçe haýyr-sahawat işlerini şeýle-de kitaplary çap etdi. Aktýor birnäçe filmlerde hem keşp döretdi. Ol 1938-nji ýylyň 21-nji awgustynda doglan.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda syýahatçylyk boýunça halkara maslahat geçiriler

16-njy martda Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Antalýa diplomatiýa forumynda çykyş etdi

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürleri bilen duşuşdy

Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen hormatly ady dakyldy