JEMGYÝET

Aýdymçy Luis Eduardo Aute aradan çykdy

Ispaniýanyň belli aýdymçysy  Luis Eduardo Aute 76 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Ol öz döreden aýdymlarynyň awtory hökmünde hem tanalýar. Aýdymçy ömrüniň ahyrynda agyr kesele duçar bolup, ençeme kösençlikleri başyndan geçirdi. Ol döredijilik ýolunda 30-dan gowrak albom döretdi. Onuň hatyrasyna heýkel, surat eserleri, dokumental filmler ýaly ajaýyp sungat eserler döredildi. Luis Eduardo Aute aýdym saz äleminde dünýäniň iň abraýly baýraklarynyň eýesidir. Onuň aradan çykmagy ispan aýdym-saz sungatyna uly ýitgi boldy.

Ýene-de okaň

Beýik Britaniýanyň daşary işler ministri Aşgabada geldi

Türkmenistan bilen Beýik Britaniýa täze ylalaşyklara gol çekdiler

Beýik Britaniýanyň daşary işler ministri Merkezi Aziýa saparyna başlady

“Galkanyň” hokkeýçileri «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady» diýen hormatly ada eýe boldular

“Galkan” – çempion

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby Ankarada tanyşdyryldy