TEHNOLOGIÝA

Aýa iberiljek ulag

Ýaponiýanyň “Toyota” kompaniýasy we “JAXA” atly ýapon kosmos gözleg gullugy, halkara kosmos gözlegleri üçin döredilen ulagynyň adyny mälim etdi. “SpaceCom”-yň habarlaryna görä, “Lunar Cruiser” atly kosmos ulagyny 2029-njy ýylda Aýa ibermek meýilleşdirilýär. Bu ulag Aýyň üstünde ylmy-barlag işleri üçin ulanylar. Bu ulag  Aýda 10 müň kilometrden gowrak aralygy geçmek mümkinçiligine eýe bolar.

Awtoulag barada gysgaça maglumat.

Bu awtoulagyň uzynlygy 6 metr, ini 5,2 metr, beýikligi bolsa 3,8 metr ybaratdyr. Awtoulag aslynda 2 adama niýetlenen, eger-de adatdan daşary ýagdaý ýüze çykaýan mahaly, bu ulagy 4 adamlyk awtoulaga öwürmek bolar.

Ata Watan Eserleri Sahypamyz

Saýtymyzyň döredijilik topary tarapyndan geçirilip gelinýän bäsleşikler boýunça degişli makalalary we habarlary “Ata Watan Eserleri” sahypamyzdan okap bilersiňiz. Bäsleşiklere gatnaşan eserleriň ählisi saýtymyzyň bu sahypasynda ýerleşdirildi.

Ýene-de okaň

Mongoliýada Bütindünýä awtoulagsyz güni bellendi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň wekiliýeti “Kazan Digital Week 2023” forumyna gatnaşdy

Ilon Mask: “X” ( Twitter) ýakyn wagtda doly tölegli bolup biler

Ata Watan Eserleri

Ärdogan Masky Türkiýede zawod gurmaga çagyrdy

Ata Watan Eserleri

Hytaýda aeroportlaryň sany 500-e ýeter

Fransiýa “Iphone 12” telefonuny gadagan edermi?

Ata Watan Eserleri