JEMGYÝET

Awtoulagy hasaba goýmak :Aluw-satuw

  1. Bellenilen Aluw-satuw “arza” BASB-niň degişli penjiresine baryp doldurmaly we PÝÝG-niň gözegçisiniň gatnaşmagynda aluw-satuw şertnamasyny amala aşyrmaly.
  2. Bellenilen Aluw-satuw “arza” blankasyna radar tölegiň ýokdugy barada belligi goýdurmaly.
  3. PÝÝG-de ulagy hasaba goýmak üçin binanyň içindäki kassa degişli tölegleri tölemeli.
  4. Awtoulaglaryň tehniki ýagdaýlaryny anyklaýyş  merkezinden awtoulagy gözden geçirmeli. (Merkezi edaranyň günorta tarapynda ýerleşýär.)
  5. Awtoulagyň ýylyna baglylykda Ätiýaçlandyryş tölegini tölemeli.
  6.  Täze eýesiniň pasporty we onuň nusgasy bolmaly.
  7. Bu görkezilen resminamalary jemläp, BASB-niň penjiresine tabşyrmaly.

Bellik : Aluw-satuw işlerini amala aşyrmak we hasaba goýmak

Ýene-de okaň

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi

“Galkan” toparynyň ynamly ýeňşi: 15-1

Ata Watan Eserleri

Özbegistanyň Prezidenti: Türkmenistan bilen köptaraplaýyn gatnaşyklar has-da ösdüriler