TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Awtoulaglaryň aglabasy 2050-nji ýyla çenli elektrik bolar

Kanadaly alymlaryň pikiriçe, BMG-niň (BMG) howanyň üýtgemegi baradaky global maksatlaryň çäginde, global temperaturanyň ýokarlanmagyny we uglerod zyňyndylaryny azaltmak üçin 2050-nji ýyla çenli ýangyç bilen işleýän ulaglaryň 90 göterimi elektrik awtoulaglary bilen çalşylmalydyr.

Kanadadaky Toronto uniwersitetiniň gözlegçileri awtoulaglaryň köp ýurtda 2050-nji ýyla çenli elektrik ulagynyň gerek boljakdygyny aýdýarlar.

ABŞ-da ýolagçy awtoulaglarynyň takmynan 90 göterimi BMG-niň howa maksatlaryna ýetmek üçin 2050-nji ýyla çenli elektrikleşdirilmelidir. Şeýle-de bolsa, gözlegçiler munuň oňyn maksat däldigini we ýurtlaryň elektrikli awtoulaglaryň ýerine köpçülikleýin ulaglara köp maýa goýmalydygyny we welosipedde ýa-da pyýada has köp gezelenç etmegi üçin şäherleri täzeden düzmelidigine ünsi çekdiler.

Şeýle-de bolsa, gözlegçiler on ýyl mundan ozal 20,000 ulag bilen deňeşdirilende häzirki wagtda dünýäde ýedi milliondan gowrak elektrik ulagynyň ulanylýandygyny aýtdy.

Bilermenleriň bellemeklerine görä, howanyň üýtgemegine garşy üstünlikli göreşmek üçin 2050-nji ýyla çenli ABŞ-da takmynan 350 million elektrik ulagy ulanylmaly.

Beýleki tarapdan, gözlegçiler elektrik ulaglarynyň zyňyndylary azaldýandygyna garamazdan, elektrik energiýasyna has köp isleg döretjekdigini we şonuň üçin täze elektrik stansiýalarynyň gurulmalydygyny aýtdylar.

 

Dünýä Sahypamyz

Dünýäde bolup geçýän wakalardan habarly bolmak-bu döwrüň talaby!

 

 

Ýene-de okaň

Ýeke gezeklik zarýad bilen 250 km uçan taksi

“Xiaomi” 5 minutda 100% zarýad berer

Günorta Koreýa 2028-nji ýylda 6G-e geçmegi meýilleşdirýär

Teswirle