TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Awtoulag satuwy 11 göterim ýokarlandy

Dünýädäki iň uly awtoulag bazary bolan Hytaýda awtoulag pudagyny täzeden dikeltmek işleri dowam etdirilýär. Şeýle işleriň netijesinde hem Hytaýda awtoulag satuwynyň awgust aýynda satuw 11 göterim ýokarlandy. Epidemiýanyň täsiriniň azalmagy bilen adaty ýagdaýa gaýdyp gelen ýurtda önümçilik gaýtadan başlandy we awtoulag öndürijilerine giň ýol açyldy.

Hytaý awtoulag öndürijiler birleşiginiň (CAAM) maglumatlaryna görä, geçen ýylyň awgust aýynda dünýäniň iň uly awtoulag bazary bolan Hytaýda 2,19 million awtoulag satyldy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende şu ýyl satuwda 11 göterim ösüş boldy. Hasabatlara görä, ilkinji 8 aýda 14,55 million awtoulag satyldy.

Beýleki tarapdan, täze elektrik awtoulag satuwy 25,8 göterim ýokarlanyp, 109 müňe ýetdi. Bu ösüş, esasanam Hytaýda elektrik awtoulaglaryna maýa goýýan uly markalar üçin geljegine uly ädim hökmünde düşündirildi.

Iýul aýynda täze rekord goýan Hytaý awtoulag bazary, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 16,4 göterim ýokarlandy we 2,11 million awtoulag satdy.

Dünýä Sahypamyz

Dünýäde bolup geçýän wakalardan habarly bolmak-bu döwrüň talaby!

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle