BIZNES

Awtoulag öndürijileriniň esasy meseleleri

Bir ýarym ýyl bäri kompýuter çipleriniň ýetmezçiligi awtoulag pudagyny kynlaşdyrýar, zawodlary ýapmaga mejbur edýär, awtoulag iberilmegini gijikdirýär we awtoulag bahalaryny ýokarlandyrýar. Emma awtoulag öndürijileriniň ýeke-täk meselesi bu däl.

Önümçilik hünärmenleri, awtoulag öndürijileriniň dürli sebäplere görä, dürli bölekler we çig mal almakda kynçylyk çekýändiklerini, şol sanda üpjün edijiler tarapyndan “Covid” bilen baglanyşykly zawodyň ýapylmagy, gämileriň ýetmezçiligi, ýük daşaýan konteýnerler we ýük awtoulag sürüjileri bilen baglanyşykly maddy-tehniki we käbir üpjün edijileriň kynçylyklary bar diýýärler. Bu, häzirki üpjünçilik zynjyrynyň çykdajylaryny ozalky çaklamalardan has uly edýär we awtoulag öndürijileri hem-de awtoulag alyjylary üçin ýagdaýy has kynlaşdyrýar.

Kompýuter çipiniň ýetmezçiligi ilkinji gezek geçen ýyl awtoulag pudagynda ýüze çykdy. Pandemiýanyň ýaýramagy we awtoulag satuwynyň birden pese gaçmagy bilen awtoulag öndürijileriniň köpüsi täze awtoulaglara bolan islegiň uzak wagtlap pes ýagdaýda galar öýdüp, geljekki çip sargytlaryny azaltdylar.

Ýöne awtoulag satuwy garaşylýandan has köp boldy. Awtoulag öndürijileri çip sargytlaryny dikeldip bilmeýändiklerine göz ýetirdiler, sebäbi tehnologiýa pudagy noutbuklardan, planşetlerden telefonlara we 5G torlaryna çenli hemme zady ulanmak üçin üpjünçiligi elinden aldy.

Mikroçip üpjünçiligi şu ýylyň ikinji çärýeginde pese gaçar we soň gowulaşyp başlar diýlip garaşylýar. Emma “Covid-19” hadysalarynyň köpelmegi täze ýetmezçilige sebäp boldy.

“Michael Kors” markasy

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy

Türkmenistanda “akylly” gaz hasaplaýjy enjamlary gurnalar

“Sanly karz” ulgamy hyzmaty ornaşdyrylýar