SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Awtokombinat: Dowamat-dowam we Tehnologiýalar binasyna täze gatnaw

«Türkmenawtoulaglary» agentligi awtoulag ýolagçylaryna edilýän hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň paýtagtynda täze awtobus gatnawyny ýola goýdy.

«Dowamat-dowam» binasyna çenli….

110 belgili awtobus «Awtokombinat» duralgasyndan «Dowamat-dowam» binasyna çenli ýolagçylary gatnatmaga ýardam eder.

Ýol gatnawy A. Nyýazow geçelgesinden ― Gündogar köçesinden ― Oguzhan köçesinden ― B. Annanow köçesinden ugur alyp, Parahat-7 ýaşaýyş toplumyna ― B. Annanow köçesine ― Magtymguly şaýoluna ― Andalyp köçesine ― Görogly köçesine ― “Dowamat-dowam” binasyna çenli hereket eder. Awtobusyň gatnawy yzyna hem şol ugur boýunça amala aşyrylar.

«Tehnologiýalar binasy» binasyna tarap….

128 belgili awtobusyň ýol gatnawy «Awtokombinat» duralgasyndan «Tehnologiýalar binasy» binasyna (Magtymguly we Taslama köçeleriniň aýlawy) çenli amala aşyrylar.

Paýtagtymyzyň çäginiň giňelmegi we onuň çetlerinde täze ýaşaýyş toplumlarynyň gurulmagy bilen soňky ýyllarda 15, 46, 75, 77, 102, 103, 128 we beýleki belgili birnäçe awtobuslaryň gatnawy işe girizildi.

Şäherara awtobus gatnawlarynyň täze tertibi

Ýene-de okaň

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi

«Türkmenhowaýollary» agentligi Kuala-Lumpur şäherine ýolagçy gatnawyny artdyrýar