TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Awtobanyň birinji tapgyryna asfalt düşelýär

Aşgabat ― Türkmenabat awtobanynyň 30 kilometre ýakyn böleginde asfaltyň ikinji gatyny düşemek işleri tamamlanyp barýar. Bu barada «Türkmenistan» gazetinde çap edilen uly göwrümli makalada aýdylýar.

Umuman, ýoluň galyňlygy 1 metrden hem geçer. Makalada görkezilişi ýaly, ilki bilen, ýoluň düşegi taýýarlanylyp, soňra geotekstil düşegi ýazylypdyr. Soňra iki gatly, ilki S-3 görnüşli 60 santimetrlik, soňra 20 santimetrlik S-6 görnüşli, onuň üstündenem 20 santimetrlik S-7 görnüşli çagyl-çäge garyndysy ýazylypdyr.

Awtobançylar şu işleri kemsiz dynybam, indi dört aýyň içidir, asfalt ýazmak bilen meşgul. Asfalt ýazmak işi hem üç gat — üç tapgyrdan ybarat. Ilki 10 santimetr galyňlykda iri daşly, gyzgyn-öýjükli, soňra 7 santimetr galyňlykda aram, soňra 5 santimetr galyňlykda ownuk daşly asfalt ýazylýar.

Ýagyş-ýagmyr ýaganda, ýola suw ýygnanmazlygy üçin ýapgytlyk derejesini saklamak, ýola agram düşende jaýrylmazlygy, islendik howa şertlerine tap getirip bilmegi üçin maýyşgaklygyny, dykyzlygyny sazlamak ýaly mümkinçilikler hem täze ýoluň gurluşygynda doly göz öňünde tutulýar.    

Dünýä Sahypamyz

Dünýäde bolup geçýän wakalardan habarly bolmak-bu döwrüň talaby!

Ýene-de okaň

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Amerikan işewürleri bilen duşuşyk

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Teswirle