TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Awstriýa Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýar

Awstriýanyň Hökümeti Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin kompaniýalaryň assosiasiýasyny döretmäge taýýar. Türkmenistanyň Daşary işler, Maliýe we ykdysadyýet, Içeri işler ministrlikleriniň, “Türkmendeňizýollary”, “Türkmenawtoýollary”, “Türkmenhowaýollary” agentlikleriniň, “Türkmengaz” we “Türkmennebit” Döwlet konsernleriniň, Merkezi bankyň, Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleriniň Awstriýanyň kompaniýalarynyň wekilleri bilen geçiren wideoaragatnaşyk arkaly maslahatynda bu barada habar berildi.

Bu maslahata dostlukly döwletden “Palfinger AG”, “Rosenbauer AG”, “LGP GmbH”, МВА MLE-SGC Consulting GmbH, “Liebherr” we beýleki öňdebaryjy kompaniýalaryň wekilleri gatnaşdy.

TSTB-niň resmi saýtynyň ýazmagyna görä, Awstriýa kompaniýalarynyň assossiasiýasynyň döredilmegi ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmäge ýardam berer. Hususan-da, taraplar IT-tehnologiýalary, gurluşyk ulgamynda, dag gazyp çykaryş, burawlama pudagynda ulgamlar we gurnamalar, turbageçiriji we sorujy ulgamlary, şeýle hem ýangyn howpsuzlygy üçin ulgamlar we toplum birlikleri çygrynda hyzmatdaşlyga uly gyzyklanma bildirýärler.

 

Täleýnama Sahypamyz

“Ýyldyzlar näme diýýär” –eger bu soragyň jogaby Sizi gyzyklandyrýan bolsa onda bu sahypamyzy yzygiderli yzarlaň!

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Oleg Kononenko: Türkmenistanyň ösüşine hemişe uly goşant goşmaga taýýardyryn

Teswirle