TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Awiabiletleri Döwlet hyzmatlarynyň resmi internet portalyndan satyn almak mümkinçiligi

Ýurdumyzyň Döwlet hyzmatlarynyň resmi internet portalyndan uçar biletlerini satyn almak mümkinçiligi döredildi.

Döwlet hyzmatlarynyň resmi internet portalyna girip, şol ýerden “Transport, logistika we gümrük gullugy” bölümi saýlanyp alnyp, şol ýerden bilet satyn alyp bolar. Döwlet hyzmatlarynyň resmi internet portalynyň “Android” we “iOS” goşundylar hem bar.

Täze hyzmat ugry bilen ýurdumyzyň welaýatlarynyň merkezi şäherlerine “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň ýerine ýetirýän uçar gatnawlary üçin biletleri alyp bolar. Olar – Aşgabat, Daşoguz, Kerki, Mary, Türkmenabat we Türkmenbaşy ugurlary öz içine alýar.

Şeýle hem döwlet hyzmatlarynyň resmi internet portalyndan otly ugurlary boýunça hem biletleri satyn alyp bolýar.

“Türkmentelekom” elektrik aragatnaşyk kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen bu internet hyzmatlar portaly arkaly dürli tölegleri onlaýn etmek mümkinçiligi bardyr. Şeýle hem bu ýerde döwlet edaralaryna ýüz tutmak üçin peýdaly maglumatlar hem ýerleşdirilendir. Portalyň iş çygry yzygiderli giňeldilýär.

Ýene-de okaň

Atavatan Tv You Tube kanaly täze sahypasynda Size garaşýar

Baş Redaktor

Türkmen-wenger gepleşikleri: ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi

Türkiýäniň Merkezi bankynyň ilkinji zenan ýolbaşçysy

Teswirle