TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Awazada halkara tans we folklor festiwaly geçiriler

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa sanly ulgam arkaly geçirilen Hökümet mejlisinde “Awaza — 2023” atly halkara tans we folklor festiwalyny geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Meýilnama laýyklykda, festiwaly hem-de “Folklor döredijiliginiň we halk tansynyň dessurlary” atly halkara ylmy-amaly maslahaty Hazar deňziniň kenarynda — “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçirmek göz öňünde tutulýar. Festiwala köp ýurtlardan, şol sanda Russiýadan, Belarusdan, Özbegistandan, Täjigistandan, Gazagystandan, Rumyniýadan, Eýrandan, Hindistandan hem-de Hytaýdan folklor-tans toparlary gatnaşmaga isleg bildirdiler.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, geçiriljek çäräniň möhüm ähmiýeti barada aýtdy hem-de onuň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň ajaýyp eserleriniň Italiýada sergisini guramak meýilleşdirilýär

Ata Watan Eserleri

Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri tamamlandy

Türkmenistanda türki döwletleriň medeniýet hepdeligi geçiriler

Teswirle