JEMGYÝET

Awazada halkara maslahat geçiriler

Türkmenistanyň Prezidentiniň Bitaraplyk ýörelgelerinden ugur alýan parahatçylyk söýüji daşary syýasatyna laýyklykda, halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri döretmek we ulag ulgamyndaky köpugurly halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek we bu ugurda alnyp barylýan işleri mundan beýläk hem dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň ulaglar we aragatnaşyk toplumyna degişli ministrliklere we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna hem-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine 2018-nji ýylyň 28-nji noýabrynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Halkara ulag maslahatyny ýokary derejede we guramaçylykly geçirmek tabşyryldy. Degişli ministrliklere we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna bu maslahata taýýarlyk görmekde hem-de ony ýokary derejede we guramaçylykly geçirmekde Türkmenistanyň ulaglar we aragatnaşyk toplumyna degişli ministrliklere we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna hem-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine ýardam etmek tabşyryldy. Atawatan Türkmenistan halkara Žurnalynyň baş redaktory hem halkara derejeli maslahata çagyryldy.

Ýene-de okaň

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi

“Galkan” toparynyň ynamly ýeňşi: 15-1

Ata Watan Eserleri

Özbegistanyň Prezidenti: Türkmenistan bilen köptaraplaýyn gatnaşyklar has-da ösdüriler