TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Baş Redaktor

Türkmenistanyň Konstitusiýasy: Bellikler

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça Konstitusion toparyň mejlisinde «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny makullamak we Türkmenistanyň Halk Maslahatyna hödürlemek hakynda...

Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasy makullandy

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Türkmenistanyň Konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça Konstitusion toparyň mejlisi boldy. Onda  «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny...

Pälwan Muhyýew: — Alypbaryjy bolmak üçin…

Baş Redaktor
Birnäçe ýyl bäri alyp baryjylyk sungatynda ussatlygyny görkezip, toý dabaralarynyň joşguna, ajaýyp çykyşlara beslenmeginde mynasyp goşant goşup gelýän Türkmen döwlet medeniýet institutynyň medeni miras fakultetiniň...

Keselleriň öňüni almak boýunça wagtlaýyn hökmany çäreler girizildi

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň 2020-nji ýylyň 17-nji awgustynda çykaran 237 belgili buýrugy bilen ilatyň arasynda keselleriň öňüni almak boýunça wagtlaýyn hökmany çäreler...

ÝUNISEF : Gyssagly Tender Size Garaşýar

Baş Redaktor
BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF)  Türkmenistandaky wekilhanasy özüniň resmi Instragram sahypasynda tender yglan etti. Onda  şeýle diýilýär: Gyzyklanýan taraplary aşakdaky tenderlere tabşyrmagyňyza çagyrýarys. Pandemiýanyň taýýarlygynyň we...

COVID19 barada nädogry maglumat ölüm howpyna getirip biler

Baş Redaktor
Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy özüniň Instagram hasabyndan nädogry maglumatlaryň ölüm howpyna getirip biljekdigini beýan etti.  Halkara guramanyň @un_turkmenistan Instagram hasabynda “nädogry maglumat howply we...

Dag Gözellikleri: Türkmenistan

Baş Redaktor
Türkmenistanyň tebigatyna degişli bir-birinden owadan we ajaýyp fotosuratlary Size ýetirmäge dowam edýäris.   Çeşme:tdh.gov.tm...

Hepdelik täleýnama (16-22 awgust)

Baş Redaktor
Hamal (guzy 21.03 — 20.04) Hamallar geljek hepde haýal hereketlerini taşlap, zähmetsöýerligini görkezmelidirler. Olar hiç hili ýaýdanmaly däldir. Çünki öňümizdäki hepde hamallar üçin örän möhüm...

Daşary işler ministrligi: Gaýragoýulmasyz Telefon Nomerler

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi resmi web saýtynda gaýragoýulmasyz telefon nomerlerini ýerleşdirdi. Ol sanawda Türkmenistanyň Daşary işler ministliginiň, daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň diplomatik wekilkanalarynyň we Daşary işler...

Bilim edaralarynyň internet web-saýtlary döredilýär

Baş Redaktor
Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer P.Agamyradow gözegçilik edýän düzümlerinde işleriň ýagdaýy, şu ýylyň ýedi aýynda bilim, ylym, saglygy goraýyş we sport ulgamlaryny ösdürmek boýunça geçirilen işleriň...