TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Baş Redaktor

Türkmen Lideriniň täze kitaby çapdan çykdy

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly aragatnaşyk boýunça nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzda şu ýylyň 8 aýynda aýry-aýry pudaklar boýunça gazanylan üstünlikler barada durlup...

«Türkmenhowaýollary» : Ýörite uçar gatnawlary dowam edýär

Baş Redaktor
Daşary ýurtlardaky raýatlarymyzy ýörite uçar gatnawlary bilen ýurdumyza getirýän «Türkmenhowaýollary» agentligi  tarapyndan ýakynda  Russiýadaky we Belarusdaky ildeşlerimizi getiriler. «Orient» agentliginiň habar berşi ýaly, 6-njy sentýabrda...

Italiýanyň Prezidenti Türkmenistana geler

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidenti  Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Italiýa Respublikasynyň Prezidenti Serjio Mattarellanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.Iki döwletiň Baştutanlary mähirli salamlaşyp, söhbetdeşlikde deňhukuklylyk, özara hormat goýmak we...

Türkmenistanda Italýan dili öwredilýär

Baş Redaktor
Türkmenistanda Italiýan dili öwredilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow telefon söhbetdeşliginde bilim ugry boýunça hyzmatdaşlyk meselelerine degip, ýurdumyzda italýan diliniň öwrenilmegine uly üns berilýändigini belledi, häzirki...

Italiýa daşary söwdada öňdäki orunlarda

Baş Redaktor
Geçen ýyl Italiýa ýurdumyzyň daşary söwdasynda 3-nji orny eýeledi. Şunda ikitaraplaýyn haryt dolanyşygy bir ýarym milliard amerikan dollaryndan gowraga barabar boldy. Häzirki wagtda Italiýanyň türkmen...

Italiýa TOPH gaz geçirijisi taslamasy bilen gyzyklanýar

Baş Redaktor
Italiýaly  hyzmatdaşlar Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmäge gatnaşmak mümkinçiligini öwrenmäge gyzyklanma bildirýärler diýlip Türkmenistanyň Prezidenti  Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Italiýa Respublikasynyň Prezidenti Serjio Mattarellanyň arasynda...

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi geçirildi

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Gün tertibine şu ýylyň sekiz aýynda harby we...

Raýatyň Pasporty we Ýazga almak (Propiska) barada

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmileşdirmek we bermek we raýatlary ýaşaýan ýeri boýunça ýazga almak we ýazgydan çykarmak barada Permana gol çekti. Bu Permanda hususanda...

Gyzykly we Peýdaly Habarlar: “Atavatan Türkmenistan”

Baş Redaktor
Türkmenistan baradaky gyzykly we peýdaly habarlary, şeýle hem global dünýämizde bolup geçýän täsin habarlary yzygiderli giň okyjylar köpçüligine ýetirip gelýän “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com...

TOPH taslamasy üstünlikli durmuşa geçilýär

Baş Redaktor
Owganystan Yslam Respublikasynyň Kabul şäherinde «Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan» gaz geçirijisiniň taslamasynyň owgan böleginde «Ýer serişdelerini saýlap almak boýunça Özara düşünişmek barada Ähtnama» gol çekmek dabarasy geçirildi. Ähtnama...