TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidentiniň kitaby türk we beýleki dillere terjime edildi

Lebap welaýat kitaphanasynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türk, arap we nemes dillerine terjime edilen «Atda wepa-da bar, sapa-da» diýen kitaby bilen tanyşdyryş dabarasy boldy. Türkmen...

“Çeburaşka”atly ilkinji 3D multfilmi

Ata Watan Eserleri
Ýaponiýanyň multfilm döredijiligi “Çeburaşka” atly animasiýa multfilmini döretdi diýip, “Anime News Network” habar berýär. Eduard Uspenkiniñ personažy doly derejede 3D animasiýasynda düşürilen ilkinji multfilimdir. “SP...

23-nji aprel «Iňlis dili» güni

Hemmämiziň bilşimiz ýaly iňlis dili dünýäde giňden ýaýran dilleriň biridir. Şeýle hem ol birnäçe döwletleriň we halkara guramalaryň resmi dili hasaplanýar. Mundan başga-da dünýäniň ençeme...

“Marveliň” täze lideri Brie Larson bolar

Häzirkizaman kinosynda agdyklyk edýän “Marvel” kinematiki äleminiň täze tapgyry üçin öňe sürlen talaplar goşuldy. Brie Larsonyň ýerine ýetiren kapitan “Marveliň” täze döwrüň lideri boljakdygy we...

Futbol çempionatlary haçan başlar?

Germaniýanyñ “Bundesliga” çempionaty 9-njy maýda tomaşaçasyz geçirilmekçi. Häzirki wagtda liga başlanjak oýunlaryna taýynlyk işlerini alyp barýar. Bu barada iki işjen topar düzüldi. Birinji topar-oýun gününiñ...

Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine seçip alyş

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2020/2021-nji okuw ýyly üçin Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi okuw maksatnamasyna umumy orta ýa-da orta hünär bilimli (ýokary okuw mekdebinden...

London moda hepdeligi sanly görnüşde geçiriler

Ata Watan Eserleri
Şu ýylyň iýun aýynda geçirilmegi meýilleşdirilýän London moda hepdeligi sanly ulgamda geçiriler. Iňlis moda geňeşiniň baş müdiri Karolin Ruş London moda hepdeliginiň tutuşlygyna sanly ulgam...

23-nji aprelde Haluk Leventden paromda konsert

23-nji aprelde Türkiýe Respublikasynda Milli özygtyýarlylyk we çagalar güni bellenilip geçilýär. Şu ýyl bu baýramçylygyň 100 ýyllygynyň çäginde Haluk Levent İzmir aýlagynyň gämi duralgasynda konsert...

«Samsung Galaxy Z Flip» telefonynyň meşhurlygy artýar

“Samsung” kompaniýasyny her ýylda ýokary hilli, dürli aýratynlyklary bilen tapawutlanýan akylly telefonlary ulanyjylara hödürleýär. Ynha bu kompaniýanyň täze öndüren «Samsung Galaxy Z Flip» eplenýän ekran...

23-nji aprel Bütindünýä kitap gijesi

Dünýäniň belli bir künjeklerinde her ýylyň 23-nji aprelinde Bütindünýä kitap gijesi bellenilip geçilýär. Bu sene dünýäde kitap okamagy söýýänler üçin milli kitap baýramçylygydyr. Bütindünýä kitap...