TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Audio kassetany oýlap tapan inžener aradan çykdy

Aýdym-saz sungatynda yz goýan niderlandly inžener Lu Otens 94 ýaşynda aradan çykdy. Otens 1960-njy ýyllarda “Philips” kompaniýasynda zähmet çekýärkä, ol audio kassetasyny öndüripdir. 1963-nji ýylda Berlin radioelektron bazarynda hödürlenenden soňra, kassetalar aýdym-saz pudagynda ägirt üýtgeşme boldy. 1960-njy ýyllar töweregi dünýäde 100 milliarddan gowrak audio kasseta satylypdyr. Has hem 1990-2000-nji ýylar aralygynda kassetalar meşhurlyga eýe bolupdyr. Mundan başga-da “The Killers” aýdym topary we Lady Gaga ýaly aýdymçylar özleriniň aýdymlarynyň birnäçesini bu kassetalara ýazdyrypdyrlar. Şeýle hem Otens 1980-nji ýyllarda ykjam diskleri öndürmekde hem uly goşant goşupdyr. Dünýäde 200 milliardan gowrak CD ykjam diskler hem satylypdyr. Häzirki wagtda audio kassetalar täze döreýän tehnologiýalara we aýdym-sazyň sanly mediýa gyzyklanma döretmeýär.

 

“Apple” kompaniýasy Germaniýa maýa goýar

 

 

Ýene-de okaň

Google Translate Offline :Türkmen dilinde hem hyzmat

Baş Redaktor

“Huawei” kompaniýasy Türkmenistanda sanly telefon ulgamyny giňletmek işine gatnaşar

Hazar deňziniň düýbünden internet ulgamy çekiler

Ata Watan Eserleri

Teswirle