TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Audi E-Tron GT” synagdan geçdi

Dünýä belli «Audi» kompaniýasy tarapyndan öndüriljek täze «Audi E-Tron GT» kysymly elektrik togy bilen awtoulagy ähli synaglardan geçdi.

Kompaniýanyň müşderilere ýetirjek bu ulag motor, içki we daşky dizaýn we beýleki kategoriýalar talabalaýyk öndürilendigi mälim edildi.

«Audi E-Tron GT» kysymly ulagy şu ýylda geçiriljek ähli awtoulag sergilere gatnaşdyrylyp, bu ulaga bolan isleginiň öwrenilmegi göz öňünde tutulýar.

Kompaniýanyň işgärleri şu ýylyň aýagyna sargyt boýunça ulagyň bu görnüşini öndürip, 2021-nji ýylyň başyna alyjylara ýetirmegi maksat edinýärler.

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle