TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Attestat bilen Türkiýede ýokary okuw jaýyna ýerleşmek

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň sany artýar. Her ýyl dünýäniň dürli künjeginden müňlerçe daşary ýurtly ýaşlar, şol sanda Türkmenistanly oglan-gyzlar Türkiýede ýokary bilim almaga gelýärler. Türkiýäniň ýokary okuw mekdeplerinde umuman 3 dürli ýerleşmek bolýar, ýagny, daşary ýurtly talyplar Türk hökümetiniň berýän talyp haky, ÝÖS synagy diýlip bilinýän daşary ýurtly talyp synagy we orta bilim hakyndaky şahadatnamadaky (attestat) bahalaryň jemine görä Türkiýäniň ýokary okuw mekdeplerine ýerleşip bilýärler. Käbir ýokary okuw jaýlary bolsa, halkara synaglaryň netijelerine görä daşary ýurtly talyplary kabul edýär.

Türkiýäniň hökümetiniň talyp haklaryna resminamalar kabul edişlik adatça her ýyl ýanwar-fewral aýlarynda geçirilýär we 2020-nji ýyl üçin resminamalar kabul edişlik tamamlandy.

ÝÖS synagy boýunça resminamalar kabul edişlik tamamlanandygyna garamazdan köp ýokary okuw mekdepleri munuň möhletini COVID-19 pandemiýasy sebäpli üýtgedip gelýär.

Ankara we 9 Eýlül Uniwersitetlerine attestat bilen ýerleşmek

Attestat bilen kabul edişlik bolsa häzirki wagtda dowam edýär we Türkiýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleri hem bu ýyl attestat bilen daşary ýurtly talyplary kabul etmäge başlady. Häzirki wagtda  Türkmenistan tarapyndan hem kabul edilýän “The Times Higher Education World University Rankings – 2020” sanawyna Türkiýeden giren Ankara we Dokuz Eýlül uniwersitetleri attestat bilen daşary ýurtly talyplary kabul edýär. Türkmenistanly dalaşgärler  gönüden-göni internet arkaly özleri ýokarda agzalan we beýleki ýokary okuw mekdeplerine resminamalaryny tabşyryp biler. Dalaşgärler şeýle hem gerek bolan ýagdaýynda bu ulgamda ýöriteleşen kompaniýalara hem ýüz tutup maslahat hyzmatlaryny alyp bilerler.

Türkiýede bilim almak boýunça maslahat hyzmatlary

“Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi”

Aksaray mahallesi, Koçibey sokak, Erler Apt No:34 D:7 Gat:4 Fatih/ İstanbul

E-mail : atavatanltd@gmail.com

Telefon: +90 532 401 71 52  /     +90 530 251 36 73    /   +90 212 633 40 00

Daşary ýurtda bilim almak we diplom ykrar etmek baradaky habarlaryň linklerini Size ýetirýäris 

 

Ýokary Okuw jaýlary baradaky habarlaryň linkleri

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi: Tıp, Dış Hekimliği, Eczacılık ve Mühendislik

Bahçeşehir Uniwersiteti: Sanawdaky Ýokary okuw jaýy

 

Diplom ykrar etmek baradaky habarlaryň linkleri

Sanawda bolmaýan, Ykrar edilýän abraýly ýokary okuw jaýlar

Diplom Ykrar Etmek: Zerur Resminamalar

Diplom ykrar etmek : Jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary

Diplom ykrar etmek :Döwlet Synaglarynyň Guralyşy

Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar

Ynanç haty bilen Diplom Ykrar Etmek

 

Sanawa giren ýurtlaryň ýokary okuw jaýlary baradaky habarlaryň linkleri

Türkiýäniň iň abraýly ýokary okuw jaýlarynyň sanawy

GDA agza ýurtlaryň hünär bilim edaralaryň iň abraýlylaryň sanawy

Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň  halkara sanawa giren abraýly ýokary okuw jaýlary

Hytaýyň iň abraýly ýokary okuw jaýlary

Amerikanyň Birleşen ştatlarynyň ýokary okuw jaýlarynyň sanawy

Hindistan :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Koreýa Respublikasy :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Germaniýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Fransiýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Ýaponiýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

 

Türkmenistanyň Ýokary okuw jaýlary baradaky habarlaryň linkleri

Türkmenistanyň Ýokary Okuw Jaýlary

Daşary ýurtlarda okaýan talyplarymyz üçin

 

Türkiýede bilim almak üçin

“Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi”

Aksaray mahallesi, Koçibey sokak, Erler Apt No:34 D:7 Gat:4 Fatih/ İstanbul

E-mail : atavatanltd@gmail.com

Telefon:

+90 532 401 71 52

+90 530 251 36 73

+90 212 633 40 00

Resminamalaryň terjimesi üçin

Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime” Aşgabat:

+993 63 78 96 73

+ 993 12 96 48 55

+993 62 60 52 61

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail : makulhyzmat@gmail.com

“Makul Terjime”: Türkmenabat

Türkmenabat şäher, Garaşsyzlygyň 20 ýyllygy köçesi, 50. Lezzet söwda Merkezi, Gat 3. Gök Bazaryň ýany,

+993 63 16 34 69

Ýene-de okaň

Ýaşlar forumy: möhüm kararlar kabul edildi, sylaglar gowşuryldy

Amerikada uniwersitet okamak üçin ilkinji ädim :Prep4Success maksatnamasy

Baş Redaktor

Amerikada gysga wagtlyk okuw :çeper eser, drama, goşgy, ssenariýa ýazyjylary

Baş Redaktor

Teswirle